Hva er Erasmus+: Aktiv Ungdom?

 

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Erasmus+: Aktiv Ungdom støtter prosjekter med ungdom (13-30) og de som jobber med ungdom. 

 

Formålet med Erasmus+: Aktiv Ungdom

 • Styrke ungdoms aktive medborgerskap, deltakelse og samfunnsengasjement
 • Styrke ungdoms internasjonale forståelse, toleranse og solidaritet
 • Styrke ungdomsarbeidet i Europa og bidra til økt europeisk samarbeid på ungdomsfeltet

Dette kan du lese mer i Programguiden for Erasmus+.

 

 

Målgrupper

 • Ungdom 13-30 år
 • De som jobber med ungdom

 

 

Hva slags prosjekter kan få støtte?  

 • Gruppeutveksling: Internasjonal utveksling mellom ungdomsgrupper. For ungdom 13-30 år.
 • Europeisk volontørtjeneste: Ungdom 17-30 år jobber frivillig i ikke-kommersielle prosjekter i Europa.
 • Opplæring for ungdomsarbeidere: Opplæringsaktiviteter for de som jobber med ungdom.
 • Strategiske partnerskap: Organisasjoner samarbeider for å utvikle og iverksette innovativ praksis.
 • Ungdomsinitiativ: Ungdomsgrupper setter i gang egne prosjekter internasjonalt. For ungdom 13-30 år. Disse prosjektene er en del av prosjekttypen strategiske partnerskap.
 • Ungdomspolitiske møter: Prosjekter hvor ungdom får uttrykke sine meninger og gjerne komme med konkrete bidrag i debatter og møter med politikere og beslutningstakere. For ungdom 13-30 år.

I 2017 har Erasmus+: Aktiv Ungdom i Norge ca 37,6 millioner kroner (€4 millioner) til fordeling til prosjekter på ungdomsfeltet.

 

Andre prosjekttyper

I tillegg kan man søke støtte direkte fra Brussel til aktiviteter som stor-skala EVS, Kapasitetsbygging på ungdomsfeltet og spesifikke utlysninger som særlig går på dialog med beslutningstakere og utvikling av metoder. For sentraliserte prosjekter er det egne søknadsfrister.

 

 

Søknadsfrister

Aktiv Ungdom har tre søknadsfrister i året. Søknadsfristene for prosjektstøtte i 2018 er 1. februar, 26. april og 4. oktober kl. 12:00. Prosjektene som får støtte kan starte tidligst 3 måneder etter søknadsfrist.

 

 

Samarbeidsland

Norske organisasjoner kan samarbeide med EU-land, andre europeiske land og i noen prosjekttyper også land i Europas naboregioner eller partnerland fra resten av verden gjennom Erasmus+: Aktiv Ungdom. Se listen over land du kan samarbeide med her.

 

 

Viktige prinsipper

 • Ungdom med spesielle utfordringer er en prioritert gruppe i Erasmus+: Aktiv Ungdom. Enkelte ungdommer stiller svakere enn sine jevnaldrende av ulike grunner. Det er et mål at alle unge skal ha samme mulighet til internasjonale erfaringer og til å gjennomføre egne prosjekter. Ekstra støtte kan innvilges prosjekter som involverer ungdom som har færre muligheter. Her finner du en fullstendig oversikt over hva dette kan være.
 • Ikke-formelle læringsprosesser er et alternativ og supplement til det formelle skolesystemet. Ikke-formell læring krever frivillig og aktiv deltagelse og er derfor nært knyttet opp mot ungdoms egne behov, ønsker og interesser. Utvikling og økt kompetanse for den enkelte er et uttalt mål. Læringen gjennomføres med andre metoder og i andre former enn i det formelle skolesystemet. Kjennetegn ved ikke-formell læring:
  • Finner sted utenfor det ordinære skolesystemet
  • Krever frivillig og aktiv deltagelse
  • Skjer i situasjoner og miljøer der læringen ikke nødvendigvis er hovedaktiviteten

 

 

 

 

Bufdir er ansvarlig for Erasmus+: Aktiv Ungdom

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er ansvarlig for administrasjonen av Erasmus+: Aktiv Ungdom i Norge. Bufdir har ansvar for forvaltningsoppgaver som skal bidra til å nå Barne- og likestillingsdepartementets overordnede barne- og ungdomspolitiske mål: Bedre oppvekstmiljø, videreutvikling av innsats for økt deltakelse, medvirkning og innflytelse i samfunnet samt styrking av det internasjonale samarbeidet.

 

Er du interessert i prosjektstøtte for utdanning, opplæring og idrett i Erasmus+ kan du kontakte Senter for internasjonalisering av utdanning

 

 

Sentraliserte tiltak med søknad til Brussel

I tillegg til aktivitetene som er administrert på nasjonalt nivå, kan man søke støtte direkte fra Brussel til aktiviteter som stor-skala EVS, Kapasitetsbygging på ungdomsfeltet og spesifikke utlysninger som særlig går på dialog med beslutningstakere og utvikling av metoder. Les mer

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS