Ordliste og begreper

I Erasmus+ Aktiv Ungdom bruker vi en del begreper og uttrykk. Under kan du lese om hva vi legger i de ulike begrepene.Aktiv deltakelse

I Erasmus+: Aktiv Ungdom-prosjekter skal deltakerne selv være aktive. Ungdom skal ”eie” prosjektet og i størst mulig grad selv utforme prosjektets innhold. Graden av ungdomsstyring vil kunne variere med målgruppe og type prosjekt, men ungdoms egne interesser og behov skal ligge til grunn for prosjektet og ungdoms aktivitet skal være det som driver prosjektet framover. Ved å være aktive deltakere i både internasjonale og lokale prosjekter kan unge styrke sin kreativitet, selvstendighet og initiativevne. Dessuten får man erfaring i å styre et prosjekt og erfaringene man gjør vil kunne inspirere og oppmuntre til å være aktive i samfunnet generelt.

 

Europeisk dimensjon

Den europeiske dimensjonen er et nøkkelbegrep i Erasmus+: Aktiv Ungdom og skal gå som en rød tråd gjennom alle Aktiv Ungdoms prosjekter. Den europeiske dimensjon handler både om å styrke sin egen identitet og å knytte bånd til andre land. Formålet er å styrke det europeiske medborgerskapet og solidariteten i Europa, og øke tilknytningen til EU.

Den europeiske dimensjonen i et prosjekt kan innebære at:

 

 • Prosjektet styrker ungdoms opplevelse av å være europeiske medborgere og bidrar til økt forståelse for deres rolle i Europa, både nå og i framtiden.
 • Prosjektet berører aktuelle problemstillinger som er felles for hele Europa, som rasisme, fremmedfrykt og antisemittisme, narkotikamisbruk, kriminalitet.
 • Prosjektet er av europeisk interesse, som EU-utvidelsen, europeiske institusjoner, europeiske prosjekter (grunnloven, euro etc.).
 • Prosjektet fremmer europeiske verdier, som likestilling i forhold til kjønn, religion og seksuell orientering, menneskerettigheter og demokrati, miljøbevissthet, respekt for andre kulturer, ungdomsdeltakelse.
 • Prosjektet gir ungdom en interkulturell erfaring, for eksempel samarbeid med ungdom med en annen kulturbakgrunn.
 • Ideer, praksis og metoder brukt i et land kan deles og overføres til bruk i et annet land.

 

Europeisk medborgerskap

Betydningen av medborger er å være medlem i et fellesskap eller et samfunn. Det kan brukes om å være statsborger i et land, men begrepet europeisk medborgerskap favner utover nasjonalstaten. En av prioriteringene i Erasmus+: Aktiv Ungdom er å gjøre ungdom bevisste på sitt europeiske medborgerskap. Målet er å oppmuntre unge mennesker til å reflektere rundt felles europeiske tema, og å involvere ungdom i diskusjonen om den europeiske unionens konstruksjon og framtid. Aktivt medborgerskap står for medborgernes aktive deltakelse i det økonomiske, sosiale, kulturelle og politiske området i samfunnet. Innen ungdomsfeltet legges det vekt på å tilegne seg den nødvendige kompetansen gjennom frivillige aktiviteter. Målet er ikke bare å forbedre kunnskapene, men også å styrke motivasjonen, evnene og den praktiske erfaringen med å være en aktiv medborger.

 

Formidling og oppfølging av resultater
Å utnytte og spre resultater av for eksempel en gruppeutveksling, et transnasjonalt ungdomsinitiativ eller volontørtjeneste gjør at flere kan dra nytte og lære av ny kunnskap og erfaring.

 

Allerede i planleggingsfasen av prosjektet bør dere tenke på:

Hvilke formål skal prosjektet oppnå? Hvem og hvilke grupper skal få noe ut av det vi/jeg gjør? Hvem er målgruppene? Hvordan kan vi spre resultatene? Hvordan kan andre ta del i og få utbytte av det vi har fått til?

 

Formidling og oppfølging av resultater handler om å:

 • Spre i større skala, ha mer fokus på resultat, kvalitet og relevans enn kun synliggjøring.
 • Spre gjennom å utnytte resultatet til for eksempel å påvirke en politiker.
 • Gi størst mulig effekt for så mange som mulig ved å sørge for at et vellykket konsept kopieres til andre virksomheter.
 • Lage informasjonsmateriell, informasjonsmøter, pressekonferanser og se til at dette spres og brukes av andre målgrupper.
 • Fortsatt bruk og positive effekter lenger etter at prosjektet er gjennomført.

 

Ikke-formell læring

Læring betyr å tilegne seg kunnskap, egenskaper eller holdninger, og det finnes ulike måter å lære på. 

 

Formell læring er den organiserte utdanningen som skjer innen for det formelle utdanningssystemet, det vil si barnehage, grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet. 
 

Uformell læring er den prosessen der man tilegner seg holdninger, vurderinger, ferdigheter og kunnskap gjennom daglige aktiviteter i for eksempel familien, med venner og gjennom media.

 

Ikke-formell læring er organisert læring utenfor det formelle utdanningssystemet, for eksempel gjennom arbeidsmarkedskurs, kompetanseutvikling gjennom kurs og folkeuniversitet, organisert utdanning i organisasjonslivet samt volontørarbeid eller en internasjonal utveksling.

 

Det er en viktig forskjell mellom uformell og ikke-formell læring. I den ikke-formelle læringen, er det en intensjon om å lære. Det er et uttalt mål å lære, men læringen skjer med andre metoder og i andre situasjoner og miljøer enn i det tradisjonelle skolesystemet. Den uformelle læringen er annerledes, i den forstand at den ikke er planlagt og bevisst. Ikke-formell læring krever frivillig og aktiv deltakelse og er derfor nært knyttet opp til deltakernes egne behov, ønsker og interesser.

 

Aktiv Ungdom er et program for ikke-formell læring, og legger til rette for prosjekter der slik læring finner sted. 

 

Inkludering av ungdom med færre muligheter

Ungdom med færre muligheter er en prioritert målgruppe i Aktiv Ungdom, og omfatter bl.a. ungdom med:

 

Sosiale vanskeligheter: ungdom som diskrimineres (pga. kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, bevegelseshemning); unge med begrensede sosiale ferdigheter, asosial adferd eller seksuell risikoatferd; unge i en utsatt livssituasjon; (eks-)lovbrytere, (eks-)misbrukere av narkotiske stoffer eller alkohol; unge foreldre og aleneforeldre; foreldreløse; unge mennesker fra splittede familier osv.

Økonomiske vanskeligheter: unge mennesker som lever under dårlige vilkår, lave inntekter, avhengig av sosialstøtte; langvarig arbeidsløshet og fattigdom; unge som er hjemløse, har gjeld eller finansielle problemer.

Funksjonshemming: unge mennesker med mentale (intellektuelle eller kognitive læringsproblemer), fysiske, nevrologiske eller andre funksjonshemminger.

Problemer knyttet til skolegang: unge mennesker med lærevansker, med avbrutt skolegang, som er lavere kvalifisert eller med dårlige resultater fra skolen.

Kulturelle forskjeller: unge immigranter, flyktninger eller fra familier med slik bakgrunn; unge mennesker som tilhører nasjonale og etniske minoriteter; unge med fremmedspråklige utfordringer eller integreringsproblemer.

Helseproblemer: unge mennesker med kroniske helseproblemer, alvorlige sykdommer eller psykiske lidelser; unge med mentale helseproblemer.

Geografiske begrensninger: unge mennesker fra avsidesliggende eller rurale områder; unge som bor på små øyer eller i perifere områder; unge fra belastede byområder; unge fra områder med dårlig infrastruktur (begrenset kollektivtilbud, dårlig tilbud og levekår, fraflyttede byer).

 

Interkulturell læring

Interkulturell læring handler om møte mellom kulturer og hvilken læring som skjer gjennom disse møtene. I internasjonale utvekslinger kan interkulturell læring ses på som en måte å utforske og reflektere over seg selv. Interkulturell læring handler også om å diskutere, oppdage og forstå hvordan mennesker fra andre kulturer oppfatter verden, og om å se og forstå hva som er under overflaten. I sammenheng med interkulturell læring skjer det ofte en personlig utvikling. Når man er på hjemmebane og gjør ting man kan og kjenner til så føler man seg ofte trygg og sikker. Familie, venner, arbeid, skole, fritidsaktiviteter, miljøer og rutiner er velkjente. Men når vi beveger oss inn i en situasjon der ting er ukjente for oss, er vi utenfor trygghetssonen. Dette ukjente området rommer vårt utviklingspotensial og kalles vekstsonen. I vekstsonen gjør vi noe nytt vi ikke har prøvd tidligere, og vi vokser og utvikler oss. Interkulturell erfaring innebærer at man av egen vilje møter en annen kultur og samhandler med den så grensene mellom kulturene blir mindre skarpe. Ved å møtes og blande kulturelle uttrykk skapes det nye måter å tenke på, og man får nye perspektiver på det man har sett som vedtatte sannheter. En forutsetning er at vi tør å åpne oss for det ukjente.

Ingen artikler i denne kanalen.
Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS