Ofte stilte spørsmål

Hvordan søker jeg?

  • Begynn med å få en EU-login.
  • Når du er registrert i EU-login kan du lage en PIC-kode (personal identification code). Denne skal dere bruke også for fremtidige Erasmus+-søknader fra organisasjonen/gruppen.
  • Lag program og skriv søknad i samarbeid med partner(e)
  • Ta kontakt med det nasjonale kontoret dersom dere har spørsmål. Dere kan også sende søknaden inn og få veiledning/tilbakemelding på utkastet. Dette må dere gjøre senest to uker før søknadsfrist for å være garantert at vi har tid til en skikkelig gjennomgang.
  • Husk søknadsfrist! Det er tre søknadsfrister i året. Send din søknad senest innen klokken 12:00 på forfallsdato. Søknaden må sendes inn på nett.

Hva skjer når søknaden er sendt inn?

Når søknaden er sendt inn kan dere se i søknadsskjemaet at den er levert. Søknaden behandles av eksterne eksperter. Når de har gått igjennom alle søknadene, møtes representantene i nasjonalt utvalg for å godkjenne innstillingslisten fra de eksterne ekspertene. Dette skjer ca åtte uker etter søknadsfristen. Resultatene publiseres på nett og alle får beskjed om utfallet per e-post.

 

Når kan prosjektet starte?

Prosjekter som får støtte kan normalt starte cirka tre måneder etter søknadsfristen

 

Hva er PIC?

PIC er et registreringsnummer. Før du går i gang med søknaden må du registrere deg i Europakommisjonens Deltakerportal, der organisasjonen eller gruppen får et registreringsnummer som er nødvendig for å få sendt inn søknaden. Samme PIC-kode eller nummer brukes ved fremtidige søknader.

 

Hva er «exceptional costs»?

I tillegg til reisestøtte og støtte til reise kan du søke ekstra midler til utgifter som visum, oppholdstillatelse, vaksinasjoner. Man kan også søke om ekstra midler til å inkludere ungdommer med spesielle utfordringer. Under exceptional costs kan man også søke om overnatting i forbindelse med planleggingsbesøk før en gruppeutveksling. Husk å føre dette opp i budsjettet når du søker, og å sende inn kvitteringene for disse utgiftene.

 

Jeg fikk avslag på søknaden. Kan jeg klage?

En eventuell klage bør inneholde hvilket avslag klagen gjelder, grunnen til at dere klage, den eller de endringer dere ønsker og andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen.

Klagen vil i første omgang behandlet internt. Dersom det opprinnelige vedtaket blir opprettholdt av Bufdir, kan dere klage på avslaget til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI innen tre uker. Med visse begrensninger har dere rett til å se dokumentene i saken klagen gjelder. Reglene om dette finnes i Forvaltningsloven § 18 og § 19.

Vi gjør oppmerksom på at klager på beslutninger som gjelder fordeling av begrensede økonomiske midler, hvor budsjettrammen er fastsatt av Europakommisjonen, ikke behandles av norske myndigheter.

 

Hvordan utregnes støtte?

Dere får dekket støtte til reisen som regnes ut etter faste satser per kilometer. Se Distance Calculator eller programguiden mer informasjon. Det er faste satser per natt per deltaker til aktiviteter, kost og losji – satser varierer fra land til land. Se programguiden for mer informasjon.

Dere kan få ekstra støtte til deltakere med fysiske eller psykiske utfordringer, og ekstra støtte til spesielle utgifter knyttet til prosjektet, (visakostnader, overnatting i løpet av planleggingsbesøk, o.l.)

 

Hvordan rapporterer jeg?

Sluttrapportering gjennomføres online, gjennom Mobility Tool+. Prosjekter som får støtte vil motta en e-post med invitasjon til innlogging i Mobility Tool+.Du kan laste ned brukerveiledningen for Mobility Tool+ her.

Glem ikke signert deltakerliste.

 

Kan jeg gjøre endringer i budsjettet?

I kontrakten står det hvilke endringer dere kan gjøre i budsjettet, og hvilke endringer som kreves godkjenning fra det nasjonale kontoret. Kontakt oss dersom dere er i tvil. Det er bedre dere kontakter oss unødvendig enn at dere ikke får godkjent endringene når dere skal rapportere.

 

Hvis prosjektet blir dyrere enn budsjettert, kan vi da få mer støtte i etterkant?

Nei, dersom prosjektet blir dyrere enn beregnet, kan dere ikke få mer støtte. Hvis dere har færre deltakere eller lavere kostnader enn budsjettert, kan støttebeløpet bli lavere enn det dere først fikk innvilget. Endelig støtte justeres etter at sluttrapporten er gjennomgått.

 

Kan jeg bytte partner underveis i prosjektet?

Dersom dere har en veldig god grunn, kan vi godkjenne endringer i partnersammensetningen. Dere må sende oss en skriftlig søknad om bytte.

 

Hvordan får vi utbetalt støtten?

Hvis prosjektet blir vurdert som godt nok til å få støtte, sender vi dere en kontrakt som skal undertegnes og returneres til oss. Når dere har sendt signert kontrakt i to eksemplarer, betaler vi ut 80% av støttebeløpet. Når sluttrapporten fra dere er behandlet av oss, utbetaler vi det resterende støttebeløpet. Hvis det har vært endringer i prosjektet som gjør at dere har krav på et lavere beløp enn dere allerede har mottatt, får dere et krav om tilbakebetaling.

 

Må jeg opprette en eurokonto?

Alle utbetalinger fra Aktiv Ungdom gjøres i euro. Dersom du har en eurokonto slipper du å betale gebyrer og tape penger under overføring av penger, for eksempel til prosjektpartnere.  

 

Ingen artikler i denne kanalen.
Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS