Ofte stilte spørsmål

Hva er et Strategisk partnerskap?
Strategiske partnerskap er langvarige samarbeid mellom flere organisasjoner i ulike land for å nå et gitt mål innen ungdomsfeltet. Partnerskapet må bestå av minst to organisasjoner fra to av EUs programland (EU/EØS-land pluss Makedonia og Tyrkia).


Hvilke typer organisasjoner kan søke?
Alle typer organisasjoner, fra frivillige organisasjoner til institusjoner, uformelle grupper, kommuner og bedrifter.

Hvor lenge kan partnerskapet vare?

Prosjektene må vare minst 6 måneder, men kan vare inntil 36 måneder.

Hvor mange partnerorganisasjoner kan vi ha?
Partnerskapet kan være så stort som man vil, men man får maksimalt støtte for deltakelse fra totalt 10 organisasjoner – søkerorganisasjonen og inntil 9 partnere. 

Hvor mye kan vi få i støtte?

Strategiske partnerskap får en prosjektstøtte på 500 euro i måneden pluss 250 euro for hver partnerorganisasjon utover søkerorganisasjonen.

 

I tillegg kan man søke om støtte til å gjennomføre konkrete aktiviteter for å nå målet med partnerskapet. Man kan søke om midler til prosjektmøter mellom partnerne, støtte til å utvikle noe nytt (Intellectual Outputs), midler til å avholde konferanser (Multiplier Events) og støtte til å avholde ulike utvekslingsaktiviteter. 

 

Hva kan vi bruke prosjektstøtten på?

Prosjektstøtten er en fast sum basert på antall partnere i prosjektet og måneder prosjektet varer. Den er et bidrag til gjennomføringen av prosjektet, og kan brukes på alle utgifter som er knyttet til å nå målet med partnerskapet.

 

Kan vi ha partnere utenfor EUs programland?

Strategiske partnerskap kan ha partnere i alle Erasmus+-programmets partnerland. Søkerorganisasjonen og minst en av partnerne må imidlertid være fra et av programlandene. For at en søknad med partner utenfor programlandene skal kunne få støtte må denne partneren bidra med helt essensiell kunnskap inn i prosjektet. Strategiske partnerskap får generelt ikke støtte for prosjekter som har som hovedmål å bygge opp organisasjoner i partnerland eller å drive bistand.

 

Hva menes med «ungdomsfeltet»?
Ungdomsfeltet er definert som gitte utfordringer unge i Europa står overfor, og Erasmus+-programmet har fire spesifikke mål for feltet. Kun strategiske partnerskap som har prosjektmål som faller innenfor ett eller flere av disse målene vil anses som prosjekter innen ungdomsfeltet. 

Generelt må prosjekter på ungdomsfeltet jobbe for å:

• Øke kompetansen til unge og styrke unges deltakelse i demokrati og arbeidsmarked.

• Øke kvaliteten på ungdomsarbeid.

• Fremme utvikling av politikk og policy på felter som berører ungdom særskilt, herunder anerkjennelse av ungdoms deltakelse i ikke-formell læring

• Styrke den internasjonale dimensjonen av aktiviteter rettet mot ungdom

Prosjekter som ikke spesifikt retter seg mot ungdom, men som både berører ungdom og andre grupper, vil generelt ikke anses som prosjekter innen ungdomsfeltet. 

Hva er et Intellectual Output? 
Intellectual Outputs er de håndfaste resultatene av Strategiske partnerskap for innovasjon. De må være konkrete produkter som gjøres åpent tilgjengelig og som potensielt kan være nyttige for andre enn de som utviklet dem. Outputs må også være av en viss substans og holde god kvalitet.

 

Intellectual Outputs må ikke være fysiske produkter, men kan være det. For eksempel har prosjekter støttet av det norske nasjonale kontoret søkt om å utvikle produkter som håndbøker, virtuelle plattformer, nye metoder for ungdomsarbeid, brettspill og nye veiledningstjenester.

 

Hvilke typer Strategiske partnerskap kan man søke om på ungdomsfeltet?

Man kan søke om partnerskap for innovasjon og partnerskap for utveksling av god praksis (best practice). De to typene partnerskap følger samme regler for støtteutregning og har de samme kravene.

 

Tre typer utvekslingsaktiviteter kan inngå i et Strategisk partnerskap:

 

 • Kombinert utveksling 
  Dette er en utveksling som kombinerer ett eller flere fysiske møter med virtuelle møter. Det vil si at deltakerne får oppfølging i forbindelse med fysiske utvekslinger på virtuelle møteplasser som for eksempel videokonferanser, sosiale medier eller virtuelle arbeidsrom.
   
 • Korttids opplæringsopphold for ungdomsarbeidere 
  Dette er opplæringsopphold hvor ungdomsarbeidere fra flere land møtes for å lære om temaer knyttet til det strategiske partnerskapets mål. Det kan være studieopphold, diskusjonsforaer, workshops, seminarer eller andre former for opplæring.

 • Langtids opplæringsopphold for ungdomsarbeidere
  Dette er lengre opphold hvor en ungdomsarbeider jobber hos en vertsorganisasjon i et annet land i 2-12 måneder. Oppholdet kan organiseres som en utveksling hvor to organisasjoner utveksler ungdomsarbeidere.

 

Hva er forskjellen på Strategiske partnerskap for innovasjon og for utveksling av god praksis (exchange of best practice)?
I søknadsskjemaet må dere velge at partnerskapet enten dreier seg om innovasjon eller om utveksling av god praksis.

 

Partnerskap for utveksling av god praksis skal dreie seg om å styrke deltakerorganisasjonenes evne til å jobbe transnasjonalt, styrke nettverk og legge til rette for utveksling og diskusjon av ideer og metoder.

 

Partnerskap for innovasjon skal derimot utvikle nye metoder, produkter eller ideer. Partnerskap for innovasjon er de eneste Strategiske partnerskapene som har mulighet til å søke lønnsmidler til innovasjon og til arrangementer for å spre resultatene av utviklingsprosessen.

 

Det er ingen forskjell i vurderingsprosessen for de to typene Strategiske partnerskap, og støtten til de to typene kommer fra samme budsjettpost.

Ingen artikler i denne kanalen.
Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS