Ofte stilte spørsmål

Hvilke type aktiviteter kan få støtte?

Du kan søke om støtte til å organisere møter, konsultasjoner, konferanser og andre type arrangementer som fremmer aktiv demokratisk deltakelse av unge og bidrar til samarbeid med beslutningstakere. Et konkret utfall av disse arrangementene skal være at unge blir hørt på hvordan politikk som berører ungdom skal utvikles og gjennomføres. Partipolitiske arrangementer kan ikke får støtte.

 

Kan vi ha ungdomspolitiske møter bare for norske organisasjoner og deltakere?
Ja, dette kalles nasjonale møter.

 

Hvem kan være delta på Ungdomspolitiske møter?
Deltakerne må være ungdom i alderen 13-30 år, i tillegg til beslutningstakere og eksperter i ungdomsfeltet.

 

Hvor mange partnere må det være?

På nasjonale møter trengs det ingen samarbeidspartnere. Et transnasjonalt prosjekt må ha deltakere fra minst to land, hvor ett av landene må være et programland.

 

Hvor lenge må møtet vare?

Det bestemmer dere selv. For å få støtte for en dag må dere ha minst seks timers aktivitet/ program.

 

Hvilke land kan vi samarbeide med?
Dere kan samarbeide med alle programland, dvs. EU/EØS-land pluss Makedonia og Tyrkia, og EUs naboland. Se oversikt over samarbeidsland.

 

Hvor mange kan vi være?
Minimum 30 ungdomsdeltakere. Det er ingen øvre grense på antall deltakere.

 

Kan jeg arrangere møtet i et annet land?

Et nasjonalt ungdomspolitisk møte må finne sted i det landet hvor søker er registrert. Et transnasjonalt møte kan finne sted i ett av programlandene som er involvert i prosjektet. Dersom det er gode grunner for det og dialog med beslutningstakere på europeisk nivå er en viktig del av prosjektet, kan du gjennomføre aktiviteten byer hvor EU-institusjonene ligger (dvs. Brussel, Frankfurt, Luxembourg, Strasbourg og Haag).  
  

Hvor mye penger kan vi få?
Det maksimale støttebeløpet er 50.000 Euro, eller ca 450.000 kroner. Bidrag til reiseutgifter beregnes ut fra reiseavstand. Utgifter til forberedelser, gjennomføring og oppfølging dekkes gjennom en fast dagsats. Du kan søke om ekstra støtte til konsultasjoner og spørreundersøkelser rettet mot ungdom, og ekstra støtte til å legge til rette for deltakere med funksjonsnedsettelser og helseproblemer.

 

Hva er den internasjonale betegnelsen på Ungdomspolitisk møte?
Structured Dialogue: Meetings of young people and decision-makers in the field of youth.

 

Ungdomspolitiske møter er knyttet til EUs strukturerte dialog på ungdomsfeltet. Hva betyr det?

EUs strukturerte dialog er en prosess for diskusjon mellom unge og beslutningstakere om bestemte temaer som sørger for at meningene til ungdommer tas med i betraktningen når EUs ungdomspolitikk skal utformes. Emnene og temaene som tas opp til diskusjon, fastsettes på europeisk nivå av EUs ungdomsministre. Deretter har en komité bestående av de tre landene med EU-presidentskap, EU-kommisjonen og Det europeiske ungdomsforumet ansvaret for å koordinere prosessen og finne spørsmål som unge i hele Europa skal besvare to ganger i året. Dette danner grunnlag for konsultasjoner på nasjonalt nivå i hvert EU-land og organiseres av nasjonale arbeidsgrupper, og i de fleste tilfellene ledes de av nasjonale ungdomsråd og inkluderer andre ungdomsorganisasjoner og instanser. Noen internasjonale ungdomsorganisasjoner konsulterer også medlemmene sine og gir tilbakemelding på spørsmål på ad hoc-basis. Anbefalingene brukes av EU-kommisjonen til å sette sitt preg på fremtidig politisk utvikling. Les mer om EUs strukturerte dialog på ungdomsfeltet på Den europeiske ungdomsportalen 

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS