For organisasjoner

Ønsker du å ta i mot europeisk ungdom som frivillige i din organisasjon, eller vil du sende norske frivillige til prosjekter i Europa? Her finner du informasjon om hvordan du går frem.

 

En volontøraktivitet består av minimum tre parter: volontøren (ungdommen), vertsorganisasjonen og senderorganisasjonen. Sender- og vertsorganisasjonene blir enige om hvem som skal søke om finansiering av aktiviteten. Volontøren skal være med på planleggingen av hans/hennes opphold i vertsorganisasjonen.

 

Hvem kan bli verts- og senderorganisasjon?

Alle frivillige organisasjoner, stiftelser, kommunale og offentlige instanser kan ta imot eller sende volontører gjennom Erasmus+: Aktiv ungdom. Kommersielle tiltak som tar samfunnansvar («a profit-making body active in Corporate Social Responsibility») kan også søke.  

 

 

Hva er oppgavene til en vertsorganisasjon?

Vertsorganisasjonen skal sørge for at volontøren har:

 • Arbeidsoppgaver som er vel definert og som gir volontøren en mulighet til å lære noe nytt
 • Kost/losji
 • Faglig- og personlig oppfølging gjennom hele prosjektet

Å være vert for en ung person mellom 17 og 30 år gir et verdifullt tilskudd i form av hjelp i det daglige arbeidet, samtidig som dere får en internasjonal dimensjon i arbeidet dere driver. Ofte vil volontøren se på virksomheten dere driver med nye øyne og slik kunne gi ideer til nye måter å jobbe på. Volontøren skal komme i tillegg til de som allerede er engasjert, og skal ikke erstatte en ansatt.

 

Hva er oppgavene til en senderorganisasjon?

Som senderorganisasjon kan du sende ungdommer fra Norge til prosjekter i andre europeiske land. Å være senderorganisasjon innebærer følgende:

 • Hjelpe ungdommen med å finne vertsorganisasjon. Dette skjer ved hjelp av internett-databasen der godkjente EVS-organisasjoner er oppført. Senderorganisasjonen skal også bistå med å ta kontakt med en passende vertsorganisasjon.
 • Forberedelse av volontør. Senderorganisasjonen skal ha personlig kontakt med volontøren og forberedelsen skal være tilpasset volontørens behov.
 • Kontakt med volontør. Ha jevnlig kontakt med volontøren og vertsorganisasjonen under arbeidsoppholdet.
 • Hjelpe volontøren ved hjemkomst. Senderorganisasjonen skal evaluere aktiviteten med volontøren, hjelpe volontøren med å reetablere seg på hjemstedet sitt, gi volontøren mulighet til å utveksle og dele erfaringer, oppmuntre volontøren til å bidra til å formidle og spre resultatene, samt tilby veileding om videre utdanning, opplæring eller arbeidsmuligheter.

 

Bli godkjent som verts- og senderorganisasjon

 

Før dere kan søke om finansiering av et volontøropphold, må dere godkjennes som EVS verts- og/ eller senderorganisasjon:

 1. Søkeren fyller ut søknadsskjema. Søknaden skal beskrive søkerorganisasjonens virksomhet, erfaring og motivasjonen for å ta i mot eller sende ut internasjonale volontører, volontørprofil, rekrutteringsprossess og hvor mange volontører dere ønsker ta imot eller sende. I tillegg må vertssøknaden beskrive lokalsamfunnets karakter og ikke minst skal den skissere mulige oppgaver for volontøren.
 2. Nasjonalt kontor for Erasmus+: Aktiv Ungdom programmet gjennomgår søknaden og ber om nødvendig om utfyllende opplysninger eller endringer i søknaden.
 3. Hvis søknaden er tilfredsstillende, vil det gjennomføres et besøk i organisasjonen eller et telefonintervju med de ansvarlige.
 4. Søknaden godkjennes eller avslås på grunnlag av den skriftlige søknaden og intervjuet. Alle organisasjoner som godkjennes, legges inn i en felles europeisk database. EVS organisasjoner som har fått godkjenning i Erasmus+ programmet (2014-2020) kan selv redigere informasjonen som er synlig i databasen. Veiledning finnes her.
 5. Partnersøkprosessen kan starte. Interesserte volontører kontakter organisasjonen, eller organisasjonen kontakter volontører i eget nettverk.

Godkjenning av vert- eller senderorganisasjoner skjer fortløpende og har ingen søknadsfrist.

 

Søk om finansiering

 • Alle organisasjonene må være godkjent/akkreditert av sine nasjonale kontorer før finansieringssøknaden sendes.
 • Sender- og vertsorganisasjonene blir enige om hvem som skal søke om finansiering av aktiviteten. Søkeren er ansvarlig for prosjektmidlene og skal overføre beløpene som tilfaller de ulike partene etter avtale med dem. Søker er også ansvarlig for rapportering av prosjektet. Volontøren skal være med på planleggingen av hans/hennes opphold i vertsorganisasjonen. 
 • Søknaden sendes til det nasjonale kontoret i søkerens hjemland.
 • Det er tre søknadsfrister i året. Se neste søknadsfrist og les mer om hvordan du søker her.

 

Finansiering er basert på faste beløp. De norske satsene for 2017 er:

 • 21 euro per volontør per dag i prosjektkostnader (21*30=630)
 • 5 euro per volontør per dag i lommepenger (5*30=150)
 • 150 euro per volontør til språkopplæring (kun for aktiviteter som varer mellom 2 og 12 måneder)
 • Fast sats per kilometer i reiseutgifter. Se oversikt i programguiden. Kalkulator er tilgjengelig på internett.
 • Særskilte kostnader for ungdom med spesielle utfordringer dekkes 100% (for eksempel planleggingsbesøk, styrket oppfølging fra mentor)
 • Visa og vaksinering dekkes 100%


For flere detaljer, se programguiden.

 


 

Ny studie belyser de positive effektene av EVS

Europeisk volontørtjeneste (EVS) gjør det mulig for ungdom mellom 17-30 år å jobbe frivillig i 2-12 måneder i et annet land i Europa eller EUs naboland. Mer enn 5000 organisasjoner fra 155 land deltar i EVS.

 

En ny studie viser at EVS bidrar til personlig utvikling, ny kompetanse, språkkunnskap og bedre muligheter på arbeidsmarkedet for de unge som deltar. For vertsorganisasjonene har EVS en positiv innvirkning på ansattes åpenhet for kulturelle forskjeller og bedre kompetanse i prosjektledelse.  Les mer

Forsikring

Senderorganisasjonen har ansvar for at volontøren har både Europeisk helsetrygdekort og Cigna forsikring. Les mer (12.09.2016)

Oppholds-, arbeidstillatelse og folkeregistrering for volontørene i Norge

Volontører fra EU/EØS/EFTA trenger ikke å søke om oppholdstillatelse. Disse må likevel registrere seg hos UDI og lokalt politi etter ankomst. Når det gjelder volontører fra andre land, må oppholdstillatelse søkes fra hjemlandet. I tillegg må volontører som er her i mer enn 6 måneder folkeregistreres. Les mer

Skatt og arbeidsgiveravgift for EVS-volontører og organisasjoner

Volontører som er i Norge i mer enn 6 måneder er i prinsippet skattepliktige til Norge. Imidlertid har Finansdepartementet uttalt at dersom verdien av lommepenger og bidrag i form av kost og losji er moderat sammenlignet med ordinær lønn, skal det ikke utliknes skatt. Les mer

Praktisk håndbok for kvalitet i EVS

Logo for Hopscotch

Er din organisasjon aktiv i Europeisk volontørtjeneste? Her kommer en oppdatert versjon av guiden Hopscotch to Quality in EVS, som gir nyttige tips til planlegging og gjennomføring av gode prosjekter.  Les mer

Nyttige dokumenter for EVS-organisasjoner

Her har vi samlet noen av de dokumentene som kan være av nytte til organisasjoner som jobber med EVS Les mer (09.11.2017)

EVS-informasjonspakke

Kommisjonen har laget en informasjonspakke til EVS-volontører. 

Senderorganisasjoner og koordinerende organisasjoner har ansvaret for at volontørene mottar informasjonen som del av forberedelsen til volontøroppholdet.

  Les mer (09.11.2015)

Aktiv Ungdom 20 år

Den Europeiske Ungdomsportalen
Eurodesk-logo

Følg Aktiv Ungdom på #aktivungdom
RSS Hold deg oppdatert
med RSS