Erasmus-akkreditering: Fast-track til prosjektmidler

En ny programperiode for Erasmus+ nærmer seg. Et nytt konsept i det neste Erasmus+-programmet er akkreditering. Med en godkjent akkreditering trenger du ikke sende inn en fullstendig søknad hver gang du søker om støtte.

 

Slik fungerer det

En akkreditering skal gi organisasjoner en forenklet og fleksibel måte å gjennomføre prosjekter på. Dette er for erfarne støttemottakere som ønsker å bruke Erasmus+-programmet som del av en langsiktig og strategisk plan for ungdomsarbeidet dere gjør.

I søknaden om akkreditering må dere beskrive langsiktige mål og planer for aktivitetene dere ønsker å organisere. Deretter kan dere sende inn en forenklet søknad om prosjektstøtte hvor dere skisserer hvilke aktiviteter dere ønsker å gjennomføre.

Akkreditering gjelder for aktivitetene gruppeutveksling og opplæring for ungdomsarbeidere. Fra 2022 vil de akkrediterte organisasjonene også kunne legge inn den nye aktivitetstypen «Youth participation activites» i sine finansieringssøknader.  Akkrediteringen vil være gyldig for hele programperioden (frem til 2027). 

 

Utlysning og søknadsfrist

Dere finner utlysningen om akkreditering på EUs nettsider (ekstern lenke). Dokumenter det er viktig å sette seg inn i før man bestemmer seg for å søke, er Erasmus Youth Quality Standards og Rules of Application (eksterne lenker) for akkreditering på ungdomsfeltet.

Første utlysning av prosjektmidler blir i 2021, og dere må ha godkjent akkreditering innen utgangen av året for å kunne bruke forenklet søknad.

Dette er noe av det du må svare på i søknaden om akkreditering

 • Informasjon om organisasjonen din (formål, målgruppe, aktiviteter)
 • Hvorfor ønsker du en akkreditering og hva ønsker du å oppnå? Hva vil effekten være på målgruppen, deltakerne og partnere? Hva vil effekten være på lokalt, regionalt, nasjonalt, europeisk og/ eller internasjonalt nivå?
 • Hvordan skal dere bidra til å nå målene i Erasmus-programmet, Den europeiske ungdomsstrategien og på EUs ungdomsfelt?
 • Hvilke Erasmus-prosjekter ønsker dere å gjennomføre de neste tre årene? Hvordan passer disse aktivitetene inn med det ordinære arbeidet dere gjør og de ordinære aktivitetene dere tilbyr?
 • Hvilken tilnærming har dere til inkludering, bærekraft, virtuelt samarbeid og aktiv deltakelse i nettverket av Erasmus+-organisasjoner?
 • Hvem vil være ansvarlig for gjennomføring av prosjekter og hvordan sørger dere for at ansatte har nødvendig kompetanse til å gjennomføre disse?
 • Hvordan skal dere velge partnere, og hva slags partnere skal dere samarbeide med? Hvordan samarbeider dere med partnere?
 • Hvilke deltakere skal være med på prosjektene, og hvordan skal dere støtte læringen deres?
 • Hvordan håndterer dere risiko?
 • Hvordan evaluerer dere prosjektene og om dere oppnår målene?
 • Hvordan skal dere dele resultatene?

Akkrediteringen som gis, vil ha en skår, som har betydning for fordelingen av de tilgjengelige tilskuddsmidlene.

 

Når du har fått innvilget en akkreditering

 • Når dere har mottatt akkrediteringen kan dere søke om prosjektstøtte. Dere trenger ikke lage en detaljert søknad siden de langsiktige planene allerede er beskrevet i akkrediteringssøknaden, dere beskriver bare hvilke aktiviteter (type og antall) dere ønsker å gjennomføre og antall deltakere.
 • Akkrediteringen gjelder i perioden 2021 til 2027. Dere må oppfylle betingelsene for akkrediteringen og kvalitetsstandardene som følger med denne.
 • Dersom dere har en akkreditering, kan dere ikke søke om støtte til gruppeutveksling og opplæring for ungdomsarbeidere  i de ordinære utlysningene. Men dere kan være med som partner i slike søknader.  
 • Prosjektmidlene blir fordelt etter en utregningsnøkkel som baserer seg på tilgjengelige midler, skår i akkrediteringen eller kvaliteten på tidligere gjennomførte prosjekter, prioriteringer i programmet og nasjonale prioriteringer.
 • Støttebeløpet regnes ut ved hjelp av denne utregningsnøkkelen, men alle akkrediterte organisasjoner som søker forenklet støtte vil få et minimumsbeløp.

Mer informasjon

Vi vil organisere et nettbasert informasjonsmøte etter sommeren for å gå igjennom søknadsprosessen. Informasjon om dato og tid kommer. 

I løpet av høsten vil vi også tilby individuell veiledning til søkere.  

Med forbehold om endringer og feil.

P.S. Norges deltakelse i Erasmus+ (2021-2027) er ikke endelig vedtatt av Stortinget, så vi tar derfor og forbehold om at et slikt vedtak fattes.