Erasmus-akkreditering: Fast-track til prosjektmidler

En ny programperiode for Erasmus+ nærmer seg. Et nytt konsept i det neste Erasmus+-programmet er akkreditering. Med en godkjent akkreditering trenger du ikke sende inn en fullstendig søknad hver gang du søker om støtte.

Slik fungerer akkreditering

En akkreditering skal gi organisasjoner en forenklet og fleksibel måte å gjennomføre prosjekter på. Dette er for erfarne støttemottakere som ønsker å bruke Erasmus+-programmet som del av en langsiktig og strategisk plan for ungdomsarbeidet dere gjør.

I søknaden om akkreditering må dere beskrive langsiktige mål og planer for aktivitetene dere ønsker å organisere. Deretter kan dere sende inn en forenklet søknad om prosjektstøtte hvor dere skisserer hvilke aktiviteter dere ønsker å gjennomføre.

Akkreditering gjelder for aktivitetene gruppeutveksling og opplæring for ungdomsarbeidere. Fra 2022 vil de akkrediterte organisasjonene også kunne legge inn den nye aktivitetstypen «Youth participation activites» i sine finansieringssøknader.  Akkrediteringen vil være gyldig for hele programperioden (frem til 2027). 

Utlysning og søknadsfrist

Les mer om hvordan du søker her. 

Det er løpende søknadsfrist. Dere må ha godkjent akkreditering for å søke om støtte til aktivitetsmidler. Vi anbefaler derfor at dere søker om akkreditering innen utgangen av året dersom dere vil søke om støtte til aktiviteter i 2021.

Dere finner utlysningen om akkreditering på EUs nettsider (ekstern lenke)

 

Med forbehold om endringer og feil.

P.S. Norges deltakelse i Erasmus+ (2021-2027) er ikke endelig vedtatt av Stortinget, så vi tar derfor og forbehold om at et slikt vedtak fattes.