Aktuelt 27. jan 2020

Årsstatistikk: Hvem, hva og hvor for 2019-prosjektene

Oslo, Vestfold, Sogn og Fjordane og Nordland er fylkene med best uttelling i årsstatistikken for Erasmus+: Aktiv Ungdom i 2019.

ungdommer fra Buskerud i samtale med innbyggere i Gent, Belgia

Medlemmer i ungdommens fylkesting i Buskerud i samtale med innbyggere i Gent, Belgia, i prosjektet Youth Explorer. Foto: privat

Totalt tildelte vi 28,3 millioner kroner til 70 prosjekter i 14 fylker i løpet av fjoråret. Vi mottok til sammen 180 søknader fra 16 fylker. Begge Agderfylkene søkte, men nådde ikke opp i konkurranse med andre prosjekter. Telemark og Finnmark hadde ingen søknader til programmet i 2019.

Suksess i øst, vest og nord

Oslo topper statistikken både nå det gjelder den totale størrelsen på tilskuddsmidlene som er delt ut og antall prosjekter som har fått støtte. Nummer 2 og 3 på lista er Vestfold og Nordland.

 

Fylke Totalt tilskudd Antall prosjekter
Oslo  €        608 374,00 13
Vestfold  €        397 554,00 10
Nordland  €        306 682,00 7

 

Vestfold rykker opp på førsteplass hvis vi sammenlikner tildelte midler med folketallet. Sogn og Fjordane kommer på andreplass i å utløse tilskuddsmidler fra Erasmus+: Aktiv Ungdom til sine innbyggere, fulgt av Nordland.

 

Fylke  Totalt tilskudd  Tilskudd per innbygger
Vestfold  €        397 554,00 € 1,60
Sogn og Fjordane  €        174 491,00 € 1,58
Nordland  €        306 682,00 € 1,26

 

Statistikken viser bare prosjekter med norske søkere, ikke prosjekter der norske organisasjoner er med som partner.

Vil du vite mer? Se oversikt over antall søknader, prosjektstøtte og fylkesfordeling.

Store og små prosjekter

Størrelsen på tilskuddene varierer. Det største enkelttilskuddet ble tildelt Kunnskapstrening IT, som i et strategisk partnerskap med organisasjoner i Danmark, Slovenia og Italia, skal utvikle kursmateriell om hvordan man kan starte inkubatorer for bedrifter innen områder som møbeldesign, småhus og mikrojordbruk i forlatte industrilokaler og lignende i rurale områder. Prosjektet holder til i Sjøvegan i Troms og Finnmark, og fikk tildelt 152 705 €.

Det minste tilskuddet gikk til Norsensus Mediaforum i Oslo, som mottok 2234 € til erfaringsutveksling med en partner i Romania gjennom prosjekttypen Opplæring for ungdomsarbeidere. En rumensk ungdomsarbeider hospiterte 12 dager hos Norsensus Mediaforum, mens gjenbesøket i Romania varte i 10 dager. Tema for prosjektet var blant annet nyskapende bruk av medier, storytelling og design thinking. Les saken vi lagde om prosjektet til Norsensus Mediaforum.

Populære tema og samarbeidsland

47 av prosjektene dreier seg om ungdomsdeltakelse, ungdomsarbeid eller ungdomspolitikk.  Dette er et bredt tema, og det som klart flest av tilskuddsmottakerne har krysset av for. På de neste plassene kommer kreativitet og kultur (18), inkludering (16) og europeisk medborgerskap, europeisk bevissthet og demokrati (13). Emner som klima og miljø og dialog med beslutningstakere skårer også bra, med 9 prosjekter.

Ikke overraskende samarbeider norske organisasjoner gjerne med land i Sør-Europa. Spania topper statistikken, med Italia hakk i hæl. Polen er det tredje mest populære samarbeidslandet, og vi ser at de baltiske landene, Portugal og Tyrkia også kommer høyt opp.

Mer om tildelingen

39% av søknadene som vi mottok fikk innvilget støtte. Konkurransen om midlene varierer noe mellom støtteordningene. Mens 1 av 2 søknader om ungdomspolitiske møter får støtte, er det bare 30% av søknadene til strategiske partnerskap som innvilges. For de øvrige støtteordningene er innvilgelsesprosenten rundt 40%.

Aktiviteten Frivillig arbeid (Europeisk volontørtjeneste) ble fra 2019 tatt ut av Erasmus+ og opprettet som et eget program kalt Det europeiske solidaritetskorpset. Derfor har vi i  2019 mottatt noen færre søknader til Erasmus+ enn i 2018, og hatt færre prosjektmidler til fordeling. Hvis vi holder tildelingen til frivillig arbeid i 2018 utenfor, er tallet på søknader og tildelte prosjekter stabilt de siste årene.