Aktuelt 22. mar 2021

Nye prosjekttyper og økt budsjett fra 2021

Sist oppdatert: 22.03.2021

 

Fra 2021 får vi et nytt 7-årig Erasmus+-program. Vi får noen nye prosjekttyper, nye prioriteringer og en økning i budsjettet. Her er en oversikt over det vi vet så langt.

All informasjonen er med forbehold om endringer og endelig vedtak fra norske myndigheter om at Norge skal delta i programmet.

Vi kommer til å publisere informasjon om søknadsfrister, satser og søknadsinformasjon så fort vi har det. Europakommisjonen antar at alle detaljer vil være på plass i slutten av mars 2021.

Se hvilke forventninger barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har til dere i neste programperiode, som begynner i 2021.

Budsjettøkning

Den gode nyheten først: Erasmus+-programmet øker med ca. 90 % sammenliknet med forrige programperiode (2014 til 2020). Budsjettet for hele programmet for perioden fra 2020 til 2027 vil være på over € 26 milliarder.

10,3 % av budsjettet er øremerket ungdomssektoren.

Økningen vil være gradvis, så vi kommer ikke til å se den store økningen i prosjektmidler med en gang. Beløpet for 2021 vil være ganske likt som for 2020.

Nye prioriteringer

Dette er de nye prioriteringene for neste programperiode:

Inkludering og mangfold

Inkludering og mangfold var viktig i forrige programperiode, og vil bli enda viktigere i neste! Det vil komme en ny europeisk strategi for inkludering og mangfold, og de nasjonale kontorene skal ha en egen inkluderings- og mangfoldsansvarlig. Dere kan søke om en fast sats per deltaker som ikke har like god tilgang til mulighetene i Erasmus+ som andre har. I søknadsvurderingen blir det også vektlagt i hvilken grad prosjektet deres når ut til ungdommer med begrensede muligheter.

Grønnere Erasmus

Bærekraft og miljøvern blir viktigere i neste periode. Dere må blant annet forklare hvordan dere kommer til å ta hensyn til dette når dere planlegger og gjennomfører prosjektene, og vi kommer til å vektlegge dette i søknadsvurderingen. Vi som nasjonalt kontor skal også lage strategi for hvordan vi kan bidra til et grønnere Erasmus+.

Dere vil også få mer i reisestøtte dersom dere velger et mer miljøvennlig transportmiddel.

Digitalt Erasmus

Erasmus+ skal støtte utviklingen av digital teknologi og innovativ pedagogikk i ungdomsarbeid. Det vil bli økt fokus på kombinert bruk av fysisk mobilitet og virtuell læring og samarbeid.

Søknadsfrister

Vi vet ikke når første søknadsrunde blir, men vi tror det blir i midten av mai 2021. Det blir bare to søknadsfrister det førte året. Andre søknadsrunden blir mest sannsynlig i oktober 2021 for mobilitetsprosjekter og i november for partnerskapsprosjektene (KA2).

Fra 2022 blir det tre søknadsrunder per år for de fleste prosjekttypene. For strategiske partnerskap/samarbeidsprosjekter blir det to ganger i løpet av året for de store prosjektene.

Prosjekttyper

Gruppeutveksling

Gruppeutveksling vil i stor grad består slik som vi kjenner det fra før. Her er noen endringer:

 • Det blir faste satser per person i planleggingsbesøk
 • Hvis prosjektet består av ungdommer med begrensede muligheter, trenger man kun 10 deltakere totalt (ikke 16 deltakere)
 • Dere kan få ekstra inkluderingsstøtte per person. Dette vil være en fast sats. I tillegg kan dere søke om å få dekket konkrete utgifter for tilrettelegging for deltakere som har behov for det
 • Dere kan få ekstra støtte til miljøvennlig transport
 • I tillegg blir det økt fokus på fire ulike faser av prosjektet: Planlegging, forberedelser, gjennomføring og oppfølging

Ungdommer og partnerorganisasjoner skal være deltakende i alle faser, og dere kan gjerne bruke digitale verktøy og teknologi i noen av disse fasene.

Opplæring for ungdomsarbeidere

Denne prosjekttypen likner veldig på slik den har vært i forrige periode. Dette er nytt:

 • Dere kan søke om støtte til forberedelsesbesøk
 • Det er spesifisert at et prosjekt må bestå av minst én kompetansehevende aktivitet. Det kan være studietur, hospitering, utveksling, nettverksbygging, kurs, seminarer osv.
 • I tillegg er det mulig å søke om støtte til utviklings- og promoteringsaktiviteter. Dette er for aktiviteter som går utover ordinær spredning av prosjektresultater, og kan for eksempel være produksjon og distribusjon av verktøy som dere har laget, kursing i metoder dere har utviklet eller innovativ digital teknologi som kan brukes i ungdomsarbeid.

Ungdomsstyrte prosjekter

Ungdomspolitiske møter utgår, og blir erstattet av ungdomsstyrte prosjekter («Youth Participation Activities»).

 • For ungdommer mellom 13 –30 år
 • Prosjekter skal fremme ungdomsdeltakelse, inkludert alternative, innovative, smarte og digitale former for ungdomsdeltakelse
 • Prosjektet kan vare 3-24 måneder
 • Dere kan søke om støtte til lokale, regionale, nasjonale og/eller internasjonale prosjekter
 • Dere kan søke på egenhånd, eller med partner
 • Dere kan inkludere aktiviteter som workshops, debatter, rollespill, simuleringer, kampanjer, kurs, møter, digitale aksjoner, dialog mellom unge og beslutningstakere, konsultasjoner og informasjonssamlinger
 • Dere vil få en månedlig sum som skal dekke prosjektkostnader.
 • Dere kan også søke om støtte til en voksen veileder/coach i opp til 12 dager.
 • Dere kan søke om maksimum 60.000 euro.
 • Også her kan dere søke om en fast sats hvis dere inkludere deltakere med begrensede muligheter, i tillegg til å få dekket konkrete utgifter for tilrettelegging for deltakere som har behov for det
 • I tillegg kan dere søke om støtte til organisering av fysiske samlinger/arrangement og reisestøtte

Partnerskap

«Partnerships for Cooperation» erstatter strategiske partnerskap. Dette er for prosjekter som skal føre til:

 • Positive og langvarige effekter
 • Utvikling og deling av innovativt ungdomsarbeid
 • Bedre praksis på lokalt, regional, nasjonalt og/eller europeisk nivå

Prosjektene er delt inn i små og store samarbeidsprosjekter.

Store samarbeidsprosjekter: Disse skal svare ut felles behov i ungdomssektoren og føre til strukturell utvikling/endring for de involverte. De skal heve kvaliteten på og relevansen av egne aktiviteter og øke kapasiteten til å samarbeide internasjonalt. Resultatene skal være overførbare til andre.

Små samarbeidsprosjekter: Disse prosjektene likner de større prosjektene, men er for grasrotsorganisasjoner og nykommere i programmet. Lengden vil være kortere og tilskuddet mindre. For mange vil dette være det første steget mot langsiktig europeisk samarbeid. Også her er det fokus på inkludering.

Akkreditering

En akkreditering skal gi organisasjoner en forenklet, forutsigbar og fleksibel måte å gjennomføre mobilitetsprosjekter på. Med en godkjent akkreditering trenger du ikke sende inn en fullstendig søknad hver gang du søker om støtte. Dere er garantert et minstebeløp når dere søker om støtte til aktiviteter (dette beløpet er på nåværende tidspunkt ikke fastsatt).

Organisasjoner som ønsker å gjennomføre regelmessige prosjekter og som ønsker å bruke Erasmus+-programmet som del av en langsiktig og strategisk plan for ungdomsarbeidet, bør søke om en akkreditering.

Foreløpig gjelder akkrediteringen for gruppeutveksling og opplæring for ungdomsarbeidere. Les mer her. 

 

DiscoverEU

EU-kommisjonen introduserte DiscoverEU i 2018, men da kun for ungdom i EU-landene. Det er nå vedtatt at DiscoverEU blir en del av Erasmus+-programmet, og det betyr at Norge også blir med! Gjennom DiscoverEU kan 18-åringer bosatt i Europa bli med i en loddtrekning to ganger i året for å få billetter til å utforske Europa i en måned.

Turen skal foregå primært med tog, men det er lov med andre transportmidler dersom tog ikke er tilgjengelig.  På denne turen kan ungdom lære om europeisk identitet, kulturarv og historie, bli kjent med andre europeere og oppleve seg selv på en ny måte.

Vi vet ikke ennå ikke når første utlysning for 18-åring bosatt i Norge kommer.

Les mer om DiscoverEU her. (ekstern lenke)

Solidaritetskorpset

Budsjettet for solidaritetskorpset øker litt sammenliknet med de tre foregående årene.

Norge har ikke signalisert ønske om å være med som programland i solidaritetskorpset i neste programperiode, fra 2021-2027.

Men Norge er fortsatt med som partnerland i solidaritetskorpset. Det betyr at norske organisasjoner ikke har anledning til å søke støtte selv. Dere må finne en partner i et deltakerland, som sender inn søknaden i sitt land. Dette vil gjelde enten dere vil være vertsorganisasjon for europeiske ungdom, eller dere vil være senderorganisasjon som vil sende norske ungdommer til en partner i Europa.

Les mer her.