Årsrapport 21. jan 2021

Oppsummering av 2020

Oslo, Viken, Vestfold og Telemark er fylkene med best uttelling i årsstatistikken for Erasmus+: Aktiv Ungdom i 2020.

Vi mottok til sammen 201 søknader fra 11 fylker. Totalt tildelte vi i overkant av 39 millioner kroner til 72 prosjekter i 9 fylker. Dette er over 10 millioner mer enn i 2019. Hovedårsaken til dette er en ekstraordinær utlysning høsten 2020 på grunn av Covid-19.

Oslo og Viken på topp

Oslo og Viken topper statistikken både når det gjelder den totale størrelsen på tilskuddsmidlene som er delt ut og antall prosjekter som har fått støtte. Deretter kommer Vestfold og Telemark og Vestland.

Rogaland og Troms og Finnmark hadde ingen innvilgede prosjekter i 2020.

Oslo

  • Totalt tilskudd: € 1 175 693,00
  • Antall prosjekter: 25

Viken

  • Totalt tilskudd: € 755 050
  • Antall prosjekter: 21

Vestfold og Telemark

  • Totalt tilskudd:€ 608 625
  • Antall prosjekter: 7

Vestland

  • Totalt tilskudd:€ 569 248
  • Antall prosjekter: 8

Statistikken viser bare prosjekter med norske søkere, ikke prosjekter der norske organisasjoner er med som partner.

Vil du vite mer? Se oversikt over antall søknader, prosjektstøtte og fylkesfordeling.

Både store og små prosjekter

Størrelsen på tilskuddene varierer. Det største enkelttilskuddet ble tildelt Vestland fylkeskommune, som fikk ca. 2,4 millioner til et strategisk partnerskap som skal motvirke fraflytting fra rurale områder ved å styrke opplæring i entreprenørskap for ungdommer.

Hakk i hæl kommer Universitetet i Sørøst-Norge, som fikk ca. 2,35 millioner kroner til et strategisk partnerskap. Formålet er å at ungdomsarbeidere skal få bedre kunnskap til å kunne bidra til at ungdommer blir mer mediekritiske.

Det minste tilskuddet gikk til Rollag kommune, som mottok ca. 63.000 kroner til et ungdomspolitisk møte. I prosjektet «Ung i Numedal» skal ungdomsrådene i tre kommuner i dalen samarbeide for at ungdommene skal få et likt tilbud, uavhengig av hvilken kommune de bor i. Ungdommene skal også få opplæring i lokalpolitikk og medvirkning.

To av ungdommene som deltok på det ungdomspolitiske møtet som Rollag kommune arrangerte

Populære tema og samarbeidsland

43 av prosjektene hadde tema som ungdomsdeltakelse, ungdomsarbeid eller ungdomspolitikk. På de neste plassene kommer kreativitet og kultur (20), miljø og bærekraft (14), helse og trivsel (13) og inkludering (13).

De fem mest populære landene å samarbeide med var Tyrkia, Italia, Spania, Polen og Romania.

En av tre søknader blir innvilget

Konkurransen om midlene varierte noe mellom støtteordningene. Mens 1 av 2 søknader om ungdomspolitiske møter fikk støtte, var innvilgelsesprosenten rundt 30% for de øvrige prosjekttypene.

Korona-pandemien

Vi kan ikke oppsummere 2020 uten å nevne korona-pandemien. Pandemien har hatt store konsekvenser på gjennomføringene er prosjektene. De fleste prosjektene har fått innvilget en utsettelse, slik at de kan gjennomføre aktivitetene når situasjonen tillater det. Et fåtall prosjekter er avlyst, og noen har gjennomført virtuelle aktiviteter istedenfor fysiske møter.

Et av de første prosjektene som ble berørt pandemien var Narvik kommunes gruppeutveskling i Torino. Ungdommene fra Narvik kommune befant seg plutselig midt i episenteret av utbruddet i Europa. Les mer om hvordan gruppelederne og ungdommene måtte omstille seg her, og hvordan de fikk til et bra prosjekt til tross for restriksjoner.

Ungdommene måtte holde seg på ungdomsherberget hvor de bodde da koronapandemien brøt ut

Vi gjennomførte tre søknadsrunder, behandlet sluttrapporter og utbetalt prosjektstøtte uten de store forsinkelsene fra hjemmekontorene våre. Kurs, konferanser og informasjonsmøter har vi gjennomført på nett.

Vi er også fornøyde med å se at vi har mottatt flere søknader i år enn i fjor, til tross for et veldig annerledes år.

Ny programperiode starter 2021

2020 var det siste året i inneværende programperiode av Erasmus+ (2014-2020). Det markerte vi med konferansen «Inkludering, involvering og interkulturell læring – 7 år med Erasmus+». Se opptak fra konferansen her. 

Fra 2021 av får vi en ny programperiode. Les mer her.