Høyr oss!

Ungdommer sitter ved bord og snakker med hverandre. De er engasjerte og snakker med hendene.

Ungdom på konferansen Høyr oss! diskuterer.

Engasjerte ungdommar frå Ungdomspanelet i Møre og Romsdal, Ungdommens fylkesråd i Nordland og Ungdommens fylkesutvalg i Trøndelag arrangerte konferansen "Høyr oss!" for å diskutere korleis unge kan få ei reell moglegheit til å påverke politikken der dei bur og korleis ungdomsorgana best kan representere stemma til alle ungdommane i fylket.

Støtteordning

Ungdomspolitiske møter

Innvilget beløp

€ 15 855

Sted

Molde

Tid

01. juni — 02. juni 2018

Ung medverknad på agendaen

Ungdommane ønskte å sjå på korleis dei ulike medverknadssorgana for ungdom kan vere eit bindeledd mellom unge i fylka og fylkespolitikarane. Målet med prosjektet var å finne ut korleis medvirkningsorgana for ungdom på ein best mogeleg måte kan spegle mangfaldet av ungdom og meningane deira. Dei ønskte og å sjå på korleis desse organa kan oppnå medverknad i dei demokratiske prosessane på fylkespolitisk nivå. Saman fann dei ut at dei skulle arrangere ein konferanse over to dagar.

Viktige stemmer

Ungdom har så mykje kunnskap og eit heilt unikt samfunnsperspektiv, som politikarane er nødt til å lytte til. Heldigvis finst det organ som representerer ungdommanes stemme overfor lokalpolitikarane.

På konferansen delte organa erfaringar om korleis dei kan påverke fylkespolitikken som angår dei unge og korleis dei kan bli betre til å representere dei mange ulike ungdomsgruppene i fylka deira.

Gruppebilde på alle 27 ungdommer fra konferansen. De står ute på en plen med et tre i bakgrunnen, og har et flagg til Ungdospanelet i Møre og Romsdal til høyre.

Foto: Sigurd Farstad. Gruppebilete av deltakarane på konferansen.

Viktige erfaringar

Fleire av ungdommane syntest det var inspirerande å høyre kva dei andre ungdomsorgana har fått til. Til dømes fortalte Ungdommens fylkesråd i Nordland at dei får komme på spørjetime på kvart einaste fylkesting, medan ungdommane i Møre og Romsdal kun er på ein spørjetime i året med sine fylkespolitikarar. Dette fekk dei lyst til å gjere noko med!

I tillegg lærte dei av journalist Morten Feirud korleis dei kan bruke media for å nå ut til unge, og korleis nå fram til journalistar slik at deira saker kjem på trykk. Elev- og lærlingombod Tove Regine Stranden forklara kva representativitet er, og korfor det er så viktig at alle grupper får komme til ordet. Til sist diskuterte deltakarane og lokalpolitikarane Jon Aasen (Ap), Sisel Rykhus (Ap) og Viktor Starheim (Sv) korleis dei som unge faktisk kan oppnå reell medverknad i politiske prosessar.

Politiker Jon Aasen står foran ungdommer og holder presentasjon.

Jon Aasen (Ap) gir tips til ungdommane om korleis dei kan få gjennomslag for sakane deira i politikken.

Ungdomsstyrt program

Høyr oss! var laga for ungdom og av ungdom.  Dei gjorde alt sjølv, frå å skrive søknaden om midlar til Erasmus+: Aktiv Ungdom til å finne deltakarar, planlegge programmet og å invitere foredragshaldarar og politikarar. På slutten av konferansen samla dei alle moglegheiter, idear, tips og triks i ei slags handbok som dei kan bruke i arbeidet framover (lenke lenger ned på sida).

Hold auga opne for kva som skjer i ungdomspolitikken i Møre og Romsdal, Nordland og Trøndelag!

En tenåringsjente sitter ved et bord og snakker i mikrofon.

Andre prosjekter som har fått støtte