Akkreditering

Støtteordning: Akkreditering

En akkreditering skal gi organisasjoner en forenklet, forutsigbar og fleksibel måte å gjennomføre mobilitetsprosjekter på. Med en godkjent akkreditering trenger du ikke sende inn en fullstendig søknad hver gang du søker om støtte.

Organisasjoner som ønsker å gjennomføre regelmessige prosjekter og som ønsker å bruke Erasmus+-programmet som del av en langsiktig og strategisk plan for ungdomsarbeidet, bør søke om en akkreditering. Det er ingen søknadsfrist, og søknader kan sendes inn når som helst.

Foreløpig gjelder akkrediteringen for gruppeutveksling og opplæring for ungdomsarbeidere.

Dersom dere ikke gjennomfører regelmessige prosjekter eller har langsiktige planer, kan dere søke om støtte til prosjekter gjennom de ordinære utlysningene.

Budsjettildeling 2021

En organisasjon som søker om akkreditering kan få minimum € 35 000 og maksimum € 150 000

Tilskuddet hentes fra følgende fordeling fra totalbudsjettet:

Minimumstilskudd: € 105 000

Tilskudd basert på kvalitative resultater, prioriteringer og satsningsområder: € 158 000

Ekstraordinære kostnader: € 87 000

Eventuelt tilskudd til geografisk balanse: Erasmus+ Ungdom har besluttet å ikke ta geografisk balanse i betraktning i 2021.

Totalbudsjett til sammen: € 350 000

Slik gjør du det:

 1. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/tenkeboble-2.svg

  Les betingelsene og «Erasmus Youth Quality Standards» (se under).

 2. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/ulike.svg

  Lag langsiktige mål for ungdomsarbeidet deres de neste 3-7 årene og hvordan dere ønsker å bruke Erasmus+-midler for å oppnå dette. For eksempel årlige gruppeutvekslinger.

 3. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/skjema.svg

  Send inn søknaden. Det er ingen frist, og den kan sendes når som helst.

 4. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2017/11/pengestotte.svg

  Når dere har blitt akkreditert, kan dere sende inn en forenklet søknad om prosjektstøtte. Dere er garantert et minstebeløp dersom dere sender inn søknad.

 5. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/glad.svg

  Sørg for at prosjektene er godt gjennomført og av høy kvalitet for å beholde akkrediteringen.

 6. https://www.aktivungdom.eu/wp-content/uploads/2018/01/kontakt.svg

  Lurer dere på noe? Kontakt oss for veiledning

Hvem kan søke

 • Offentlige eller private organisasjoner

Betingelser

 • Dere må ha kapasitet til å gjennomføre den foreslåtte langsiktige aktivitetsplanen.

 • Dere må ha stabile og tilstrekkelige finansieringskilder for å opprettholde de vanlige aktivitetene deres mens dere gjennomfører de foreslåtte Erasmus-aktivitetene.

 • Organisasjonen som står som søker må ha minst to års erfaring med å gjennomføre prosjekter på ungdomsfeltet, men trenger ikke å være tidligere bruker av Erasmus+-programmet.

 • Dere må gjøre dere kjent med kvalitetsstandarden for Erasmus+ og respektere denne.

 • Les alle betingelsene og søknadskriteriene her. 

Løpende søknadsfrist

Det er løpende søknadsfrist.

For å kunne søke om støtte til aktiviteter må akkreditering være gyldig.

Lurt å vite

 • Akkrediteringen gjelder i perioden 2021 til 2027. Dere må oppfylle betingelsene for akkrediteringen og kvalitetsstandardene som følger med denne.

 • Akkrediteringen gjelder kun for ungdomsdelen av Erasmus+.

 • Akkrediterte organisasjoner kan søke om støtte til gruppeutveksling og opplæring for ungdomsarbeidere. Fra 2022 vil dere også kunne inkludere den nye aktivitetstypen Ungdomsstyrte prosjekter i søknad om støtte til aktiviteter. Dere kan søke om støtte til de andre prosjekttypene i de ordinære utlysningene.

 • Når dere har mottatt akkrediteringen kan dere søke om aktivitetsstøtte. Dere trenger ikke lage en detaljert søknad siden de langsiktige planene allerede er beskrevet i akkrediteringssøknaden, dere beskriver bare hvilke aktiviteter (type og antall) dere ønsker å gjennomføre og antall deltakere.

 • Dersom dere har en akkreditering, kan dere ikke søke om støtte til gruppeutveksling og opplæring for ungdomsarbeidere  i de ordinære utlysningene. Men dere kan være med som partner i slike søknader.

 • Dere kan kun søke en gang per utlysning.

 • Dere er garantert et minstebeløp når dere søker om støtte til aktiviteter (dette beløpet er på nåværende tidspunkt ikke fastsatt).

 • Dersom dere ikke søker om støtte minst en gang i løpet av tre år, kan dere miste akkrediteringen.

 • Vil du ha mer informasjon? Se webinaret vi gjennomførte.

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Einar

Einar Rafn Guðbrandsson

Einar er kontaktperson for frivillig arbeid (EVS) og Det europeiske solidaritetskorpset. Han kan hjelpe deg med å komme i gang med søknaden og veilede deg underveis.