Aktuelt 19. mar 2019

Aktiv i ungdomsråd? Søk midler til lokale medvirkningsprosjekter

Den europeiske ungdomsuka arrangeres hvert annet år over hele Europa. Tema for den niende utgaven av ungdomsuka er «Democracy and me». Vårens valg til EU-parlamentet er sentralt for årets ungdomsuke, som markeres fra 29. april til 5. mai 2019. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ønsker at ungdomsuka i Norge brukes til å fremme ungdoms deltakelse i politiske prosesser.

Ungdomsrådene i kommunene og på fylkesnivå får derfor mulighet til å søke om midler fra Erasmus+: Aktiv Ungdom til arrangementer som setter fokus på hva ungdom mener, og i hvor stor grad ungdom får bidra i saker som angår dem. Vi ønsker at tiltakene som får støtte har sammenheng med høstens lokalvalg, den nye kommuneloven som trer i kraft i høst, der kommunene pålegges å ha et medvirkningsorgan for ungdom (ungdomsråd) eller kommunene og fylkenes sammenslåingsprosesser. Dette er viktige begivenheter, der ungdoms stemmer må høres.

Vi lyser ut 200 000 kroner til formålet. Ungdomsråd i kommuner og fylker kan tildeles inntil 30 000 kroner til sin aktivitet. Dere må stille med minst 10% egenfinansiering.

Aktiviteten må finne sted i perioden før, under eller etter ungdomsuka, det vil si mellom 22. april og 13. mai 2019.

Søknadsfrist er 3. april (utvidet til 8. april).

Gå til søknadsskjema (innlogging med Id-porten)

Aktiviteter, utgifter og målgruppe

Vi gir støtte til for eksempel:

 • Debattmøter
 • Seminarer
 • Workshops og kurs
 • Kulturelle arrangementer
 • Foredrag/aktivitet på skole
 • Informasjonsmøte/samling
 • Stand
 • Flash mob, med mer

Utgifter som transport, bevertning, materiell, relevant underholdning, leie av utstyr eller lokaler kan dekkes av tilskuddet. Øvrige utgifter vil bli vurdert i hvert tilfelle. Vi dekker ikke lønnsutgifter. Erasmus+: Aktiv Ungdom kan bidra med informasjonsmateriell og profileringsartikler.

Målgruppen for aktiviteten kan være ungdom, ungdomsarbeidere, ungdomsorganisasjoner, ungdomsinformasjonskontorer, foreldre, lærere, offentlige myndigheter og politikere. Aktivitetene skal være rettet mot et større publikum enn medlemmene i ungdomsrådene.

De som får støtte må promotere aktiviteten i sosiale medier og beskrive hvordan de vil forsøke å skape blest om aktiviteten, f.eks. ved å kontakte lokal presse. Det er viktig at eventuelle presseoppslag videreformidles til Erasmus+: Aktiv Ungdom. I tillegg skal aktiviteten legges inn i Den europeiske ungdomsportalen. Den vil være synlig sammen med alle andre aktiviteter som arrangeres i løpet av Den europeiske ungdomsuka

Tildeling, rapport og utbetaling av tilskuddet

Vi tar sikte på at søkere vil få tilbakemelding i løpet av uke 15. Søknader som kommer etter fristen 3. april vil vurderes fortløpende, dersom ikke alle midlene er tildelt.

Ved vurdering av søknadene vil vi legge vekt på:

 • Bidrar aktiviteten til å løfte frem temaet «Demokratiet og jeg»?
 • Er det samsvar mellom søkt beløp og aktiviteten(e)?
 • Hvor mange ungdommer er aktivt involvert i prosjektet og hvor mange får utbytte av det, for eksempel som publikum?
 • Er ungdom selv aktive deltakere i aktiviteten?
 • Hvilke resultater forventes?
 • I hvilken grad er aktiviteten synlig for offentligheten?
 • Geografisk spredning – ønske om aktivitet i alle landsdeler og i små og store kommuner

Tilskuddet fra Erasmus+: Aktiv Ungdom utbetales på etterskudd, mot en aktivitetsrapport med regnskap og utgiftsbilag. Rapporteringsfrist er 31. mai og tilskuddet utbetales normalt 2-3 uker etter innsendt rapport.

Spørsmål?

Ta kontakt med Sigrid Smith-Tønnessen 901 19 725 eller Lillian Solheim 970 24 097