Øvrige prosjekttyper

Er du deltaker eller er organisasjonen din støttemottaker eller partner?

Her finner du en rekke spørsmål og svar som gjelder følgende prosjekttyper:

 • Gruppeutveksling
 • Opplæring for ungdomsarbeidere
 • Ungdomspolitiske møter

Sist revidert: 12.05.2020

 • 1. Jeg er deltaker/partner/støttemottaker - hvem kan svare på spørsmålene mine?

  • Er du deltaker i en gruppeutveksling, ungdomspolitisk møte eller opplæring for ungdomsarbeidere skal du henvende deg til organisasjonen som har mottatt finansiering til prosjektet
  • Er du støttemottaker, det vil si representerer du organisasjonen som står som søker til prosjektet, skal du henvende deg til oss. Hvis prosjektet er sentralisert, det vil si at søknaden er sendt til Brussel og ikke Bufdir, skal dere henvende dere til The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
  • Er du partner i et prosjekt som har fått støtte fra et nasjonalkontor i et annet land, skal du henvende deg til organisasjonen som har søkt prosjektstøtte, og som koordinerer prosjektet.
 • 2. Vi har mange ekstrautgifter nå. Kan vi få ekstra midler til å dekke disse?

  • Dere kan omdisponere midlene innenfor det godkjente budsjettet, men dere kan ikke få ytterligere prosjektstøtte
  • Der hvor det er mulig å dekke ekstrakostnader i forbindelse med endringer i prosjektet forutsetter vi at dere dekker alle utgifter innenfor totalbeløpet som ble godkjent i kontrakten
  • Dere må derfor vurdere om dere for eksempel må ha færre deltakere eller færre møter for å dekke inn eventuelle ekstrautgifter, eller dere finner egne midler til å dekke utgiftene
  • I noen tilfeller vil det være nødvendig å avlyse hele prosjektet
 • 3. Kan vi foreta endringer som å utsette, korte ned på eller avlyse aktiviteter eller hele prosjektet?

  Ja. Dere kan utsette aktiviteter inntil det igjen blir mulig å gjennomføre dem. Dere kan også gjennomføre aktiviteter på en annen måte (digitalt, med færre deltakere eller kortere aktivitetsperiode) dersom det er mulig. Dere kan avlyse enkeltaktiviteter hvis dere har flere aktiviteter i samme prosjekt, eller hele prosjektet. 

  Husk at dere må søke skriftlig til oss om alle slike store endringer i prosjektet. 

 • 4. Kan vi få utbetalt et høyere støttebeløp enn beløpet som står i kontrakten?

  Nei. Alle svar der det står at dere kan dekke kostnader i forbindelse med endringer i prosjektet, forutsetter at dere dekker alle utgifter innenfor totalbeløpet som ble godkjent i kontrakten

  Dere må derfor vurdere om dere for eksempel må ha færre aktiviteter, færre deltakere eller kortere aktivitetsperiode for å ha midler til å dekke eventuelle ekstrautgiftereller dere finner egne midler til å dekke utgiftene. 

 • 5. Vi har hatt utgifter en aktivitet vi ikke kunne gjennomføre slik som planlagt, kan disse dekkes av prosjektmidlene?

  Reise og opphold 

  Hvis reiseutgifter eller bestillinger til hotell eller liknende ikke kan refunderes eller dekkes av forsikring, kan dere føre disse på «exceptional costs». Husk kvitteringer. 

  Forberedelser og kursholder

  Dere kan få dekket utgifter til forberedelser og kursholder(e) dersom dere kan vise til avtaler/ kontrakter og at utbetalinger ble gjennomført før koronaepidemien.  

 • 6. Kan vi gjennomføre møtet eller aktiviteten virtuelt?

  Hvis dere ønsker å erstatte en aktivitet som i utgangspunktet krevde at partnerne møttes fysisk med en nettbasert aktivitet, kan det være det mulig.

  Under visse forutsetninger er det mulig å beholde støtte til organisering av aktiviteten («organisational costs») for å dekke f.eks lisens, teknisk assistanse, fasilitator og andre kostnader dere har ved å gjennomføre et virtuelt møte. Dere vil ikke motta reisestøtte. Vi gjør oppmerksom på i følge regelverket kan støttemottakere ikke gå med overskudd på et EU-tilskudd, og at kravet i en sluttrapport må passe på dette. Det endelige beløpet blir fastsatt ved sluttrapportering. Dere må kunne dokumentere gjennomføring av den virtuelle aktiviteten og deltakelse av de individuelle deltakerne.

  Prosjektet ditt kan også bli valgt ut til et virtuelt prosjektbesøk, så dere må informere oss om tidspunkt for gjennomføringen.

  Dersom dere mangler en plattform eller teknisk løsning for å gjennomføre en virtuell utveksling, kan dere vurdere Erasmus+ Virtual Exchange. Les mer her (ekstern lenke).

  Ta kontakt med oss for å få diskutere dette nærmere og for å få godkjent endringene.