Søk om å endre prosjektet

Dere må alltid informere oss så raskt som mulig om endringer i gjennomføringen av et prosjekt, og vi må godkjenne større endringer.

 • 1. Meld fra om "force majeure"

  Det første du må gjøre er å melde fra om «force majeure».

  Se egen veiledning om dette.

 • 2. Send inn søknad om å endre prosjektet

  Så snart dere har oversikt over når og hvordan dere kan gjennoppta eller gjennomføre aktivitetene, må juridisk ansvarlig sende skriftlig søknad til saksbehandler i Bufdir.

  I søknaden må dere vise til meldingen om «force majeure» og beskrive endringene dere vil foreta.

  Husk også å vise til rett prosjektnummer.

 • 3. Eksempler på større endringer

  En endring som krever godkjenning fra oss er for eksempel:

  • utvide prosjektperioden
  • bytte av partnere
  • endring i antall deltakere
  • gjøre om aktiviteten fra et fysisk til et virtuelt møte

  Dere kan flytte på datoene for aktiviteten så lenge det er innenfor prosjektperioden, men husk å gi beskjed til oss.

 • 4. Hvis dere vil avslutte prosjektet

  I noen tilfeller vil utfordringene være så store at det kan være hensiktsmessig å avslutte prosjektet. For eksempel kan de påløpte utgiftene være så store at det ikke gjenstår tilstrekkelig med midler til en forsvarlig gjennomføring, eller så kan aktiviteten være knyttet til andre arrangementer som heller ikke kan gjennomføres eller deltakere som ikke lenger lar seg samle.

  Hvis dere ser at dere ikke kan gjennomføre prosjektet, ber vi dere ta skriftlig kontakt med saksbehandler. Også her viser dere til innsendt melding om «force majeure».

Lurt å vite:

 • Bufdir kan ikke utbetale mer enn det opprinnelige kontraktsbeløpet. Dette betyr at både utgifter som vi dekker på grunn av «force majeure» og utgifter til gjennomføring av aktiviteten på et senere tidspunkt, må dekkes av beløpet som er ført opp i kontrakten deres, vi kan ikke gi noen ekstra finansiering. Det endelige beløpet blir fastsatt ved sluttrapportering.