Hvordan søke om støtte

Det er mange ting å huske på i søknadsprosessen. Gå gjennom sjekklisten under før du skal gjøre ferdig og sende inn søknaden. De ulike søknadsskjemaene finner du i søknadsportalen (ekstern link – innlogging).

Dere kan skrive søknaden på norsk eller engelsk.

 • 1. Sjekk at dere oppfyller kriteriene

  Sjekk at prosjektet deres oppfyller kriteriene til det dere skal søke støtte til og om dere er innenfor et eller flere av målene i programmet.

 • 2. Sjekk om dere har brukerkonto og organisasjonsnummer

  Hvis det er første gang dere søker, må dere lage en brukerkonto (EU Login) og så registrere organisasjonen for å få et organisasjonsnummer i EU («Organisation ID»).

 • 3. Begynn i god tid

  Vi anbefaler dere å se gjennom søknadsskjemaet tidlig i prosessen, sånn at dere raskt får oversikt over hva dere må ha med og hvor lang tid dere trenger til å planlegge og skrive de forskjellige delene. Skjemaet blir tilgjengelig omtrent en måned før søknadsfristen. Er ikke skjemaene tilgjengelige, kan dere se eksempler her (ekstern link).

  NB! Skjemaene som ligger ute før en søknadsfrist kan ikke brukes til fristen etter. EU-kommisjonen oppdaterer skjemaene etter hver runde, så vent med å fylle ut søknadsskjemaet til de er blitt tilgjengelige ca. en måned før frist. Det står også inne i skjemaet hvilket år og hvilken søknadsrunde det gjelder.

 • 4. Logg inn og velg riktig skjema

  Logg inn med EU Login-kontoen på søknadsportalen  (ekstern link) og velg riktig søknadsskjema (se under). Skjemaet blir tilgjengelig omtrent en måned før søknadsfristen (se punkt 3).

  Når du kommer inn på siden for søknadsskjemaer, må du velge Opportunities og under Field of opportunity velg Youth. Så velger du:

 • 5. Fyll inn riktig informasjon

  Deler av søknaden bør fylles ut i riktig rekkefølge ettersom deler av informasjonen genereres automatisk.

  Det er viktig å forstå begrepene i søknaden for å kunne fylle inn informasjonen riktig.

  Et prosjekt kan ha flere aktiviteter. Har dere et forberedelsesmøte er det aktivitet 1 (A1), så er aktivitet 2 (A2) hovedarrangementet (kurs, utveksling, seminar og lignende) osv. Aktivitetene får nummer i kronologisk rekkefølge etter dato.

  En flow er en reise fra punkt A til punkt B. Alle deltakere som reiser på samme dag, har samme avreisested og destinasjon kan registreres på den samme flowen.

  Husk å fylle inn hvor mange deltakere dere har i disse kategoriene:

  • young people – unge mellom 13 og 30 år
  • special needs – deltakere med funksjonshemming
  • fewer opportunities – deltakere som av ulike grunner opplever begrensede muligheter for deltakelse. Barrierer for deltakelse kan være funksjonsnedsettelser, helseutfordringer, kulturelle forskjeller, sosial marginalisering, økonomiske faktorer, diskriminering (for eksempel på bakgrunn av etnisitet, religion eller legning), geografiske barrierer eller at man står utenfor utdanning og arbeidsliv.

  På engelsk kalles dette «participants with fewer opportunities», og EU-kommisjonen oppgir de ovennevnte kategoriene av hindre for deltakelse som referanse (men listen er ikke uttømmende). Spør oss om du er usikker på om dere har deltakere som faller inn under disse kategoriene.

 • 6. Last opp nødvendige vedlegg

  Under «Annexes» laster du opp alle vedleggene til søknaden.

  Partneravtalen og Declaration of Honour laster du først ned fra denne fanen («Annexes»), skaffer riktige signaturer og laster dem opp igjen samme sted.

  Last opp én partneravtale (partner mandate) for hver partner i prosjektet. Partneravtalen signeres av partnerorganisasjonen deres og er en bekreftelse på at de deltar i prosjektet.

  Aktivitetsprogram: Dere må legge ved et detaljert aktivitetsprogram hvis dere søker om støtte til gruppeutveksling, opplæring for ungdomsarbeidere eller ungdomspolitiske møter. Det legges stor vekt på dette når søknaden vurderes.

  For strategiske partnerskap og ungdomsinitiativ kan dere laste opp en tidslinje for prosjektet. Dersom dere søker om mer enn 60.000 euro må deres også sende inn årsregnskap.

 • 7. Send inn søknaden

  Når dere har fylt inn alt og alle fanene har blitt grønne, kan dere sende inn søknaden ved å trykke på «submit».

  Dere må sende inn søknaden før klokken 12.00 norsk tid (på dagen). Er dere for sent ute, forsvinner muligheten til å sende den inn, og vi får ikke gjort noe med det.

  Når dere har sendt inn søknaden, kan dere likevel endre den helt frem til fristen går ut. Da kan dere åpne den på nytt, gjøre de endringene som trengs og sende inn igjen før fristen går ut.

 • 8. Svar på søknaden

  Vi oppdaterer listen over alle prosjektene som har fått støtte og legger ut en notis på nettsiden når resultatet er klart.

  Dere får beskjed om dere har fått støtte eller ikke omtrent åtte til ni uker etter søknadsfristen.

   

 • 9. Hvis dere får støtte, signer og returner kontrakten til oss

  Hvis dere får innvilget støtte, sender vi en kontrakt til dere. Juridisk ansvarlig hos dere signerer to eksemplarer og returnerer begge til oss innen 14 dager.

  Deretter vil vi utbetale 80 prosent av støttensom forskudd. Det kan variere noe hvor lang tid det tar før dere får forskuddsutbetalingen på konto med tanke på bl.a. sommer- og juleferie. Vanligvis tar det opptil en måned fra vi har mottatt den signerte kontrakten.

  NB! Beløpet dere får innvilget er et estimat som baserer seg på på de opplysningene dere fyller inn i søknaden. Det endelige støttebeløpet regnes ut i sluttrapporten og er basert på hvordan prosjektet faktisk ble gjennomført. Har for eksempel en deltaker måtte trekke seg, får dere ikke støtte for denne personen, og beløpet kan bli redusert.

 • 10. Hvis dere får avslag

  De som får avslag på søknaden blir invitert til veiledning (prosjektklinikk).