Slik lager du en god søknad

Det er mange ting som må eller bør være med i et Erasmus+: Aktiv Ungdom-prosjekt hvis dere skal komme over poenggrensen for å kunne få støtte. Prosjekter som får 60 av 100 poeng eller mer er med i konkurransen om midlene. På denne siden finner dere informasjon om alt dere bør ha tenkt på før dere sender inn søknaden.

 • 1. Sjekk om prosjektet deres er i tråd med målene i Erasmus+: Aktiv Ungdom

  Skal du lage et ungdomsprosjekt i Erasmus+, må det være i tråd med både hovedmålene i Erasmus+ (se lenger ned) og de spesifikke målene for ungdomsdelen av programmet.

  Spesifikke mål i ungdomsdelen av Erasmus+ er å gi ungdom

  • muligheten til å delta aktivt i samfunnet
  • økt internasjonal forståelse og bedre kulturforståelse
  • større toleranse og solidaritet
  • bedre språkferdigheter
  • sosial kompetanse

  Samtidig skal Erasmus+: Ungdom

  • styrke ungdomsarbeidet og påvirke politikken både lokalt, nasjonalt og i Europa
  • støtte utviklingen av ungdomspolitikk
  • inkludere ikke-formell læring, læring som foregår utenfor det formelle skolesystemet
  • støtte prosjekter der ungdommene selv styrer og jobber aktivt med prosjektet fra start til slutt

  Prosjektsøknaden deres trenger ikke å treffe på alle målene i Erasmus+, men det er en fordel om dere kan beskrive hvordan prosjektet deres er med og støtter opp under et eller flere av målene i programmet.

  Det er ikke alltid så lett å se hvordan et prosjekt er med og støtter opp under hovedmålene i Erasmus+, men dere skal hele veien vite hva det er programmet som helhet ønsker å oppnå.

  Et av hovedmålene til Erasmus+ er å hjelpe til med å bekjempe arbeidsledigheten i Europa. Ifølge Europakommisjonen er nærmere seks millioner unge i EU uten arbeid, samtidig som over to millioner stillinger står ubesatte. Gjennom studier, opplæring og ulike aktiviteter i andre land skal Erasmus+ bidra til at flere unge får den kompetansen som både de og arbeidsmarkedet trenger. Et ungdomsprosjekt gir vanligvis nyttige kompetanse og erfaringer til deltakerne, og de stiller kanskje sterkere i arbeidsmarkedet ved en senere anledning. 

  Overordnede mål i Erasmus+ er å

  • redusere arbeidsledigheten i Europa
  • redusere frafallet i videregående skole
  • inkludere grupper som har begrensninger eller utfordringer (se punkt om inkludering)

  I tillegg har EU formulert 11 ungdomsmål:

  • Knytte EU og ungdom sammen
  • Likestilling mellom alle kjønn
  • Inkluderende samfunn
  • Informasjon og konstruktiv dialog
  • Mental helse og velvære
  • Løfte frem ungdom fra bygda
  • Gode jobber og ansettelsesforhold for alle
  • Læring av høy kvalitet
  • Rom og deltakelse for alle
  • Et bærekraftig og grønt Europa
  • Ungdomsorganisasjoner og europeiske programmer
 • 2. Sjekk hva som er prioriterte temaer for 2021-2027

  Hver programperiode har EU noen prioriterte områder.

  Inkludering og mangfold

  Erasmus+-programmet søker å styrke inkludering, rettferdighet og like muligheter og tilgang for alle. Det legges stor vekt på å inkludere og legge til rette for deltakere som av en eller annen grunn opplever begrensede muligheter for deltakelse. På engelsk kalles dette «participants with fewer opportunities», og EU-kommisjonen oppgir følgende kategorier av hindre for deltakelse som referanse for søkere (listen er ikke uttømmende)

  • Funksjonsnedsettelser
  • Sykdom og helseutfordninger
  • Å stå utenfor utdanning eller arbeidsliv
  • Kulturelle forskjeller
  • Sosiale barrierer/sosial marginalisering
  • Økonomiske faktorer
  • Diskriminering, for eksempel på bakgrunn av kjønn og kjønnsuttryk, alder, etnisitet, religion, legning, funksjonsvariasjon eller interseksjonelle faktorer
  • Geografiske barrierer

  En detaljert beskrivelse av disse kategoriene finner dere i programguiden (ekstern link).

  Nytt fra 2021 er økonomiske insentiver til å tenke inkludering og mangfold i alle Erasmus+-prosjekter. Inkluderer man deltakere som av en eller annen grunn opplever begrensede muligheter for deltakelse, får man ekstra økonomisk støtte. Man kan også få ekstra støtte til tilrettelegging, for eksempel å leie inn en tolk for en deltaker med hørselshemming.

  Det er verdt å merke seg at dersom man inkluderer deltakere med begrensede muligheter, får man flere poeng når søknaden om midler vurderes.

  Miljø og bærekraft

  Fra 2021 har Erasmus+ også blitt grønnere. Miljø og bærekraft er nøkkelprioriteringer i programmet, og Erasmus+ søker å påvirke kunnskap, holdninger og praksis knyttet til bærekraft og klimamål. Også her har det kommet sterkere insentiver til å tenke grønt i prosjektplanlegging. Prosjekter som dreier seg om grønn bevisstgjøring, eller som vektlegger miljø og bærekraft i gjennomføringen, får ekstra poeng i søknadsvurderingen. Om man kan reise miljøvennlig, får man mer støtte til reiseutgifter og tillegg i reisedager enn om man reiser med fly. Ekstra reisedager på grunn av mer miljøvennlig reise utløser også ekstra støtte.

  Digitalisering 

  Digitalt Erasmus+ er også en ny prioritering fra 2021, og handler om å utnytte de positive sidene ved den digitale utviklingen. Koronapandemien har for alvor lært mange av oss hvilke enorme muligheter den digitale verdenen gir oss, og også hvor viktig det er at alle for lik tilgang til viktig digital kompetanse.

  Erasmus+-programmet søker å styrke digitale ferdigheter og kompetanse for alle og i alle lag av befolkningen, også for ungdom som opplever begrensede muligheter. Målet er å sørge for at alle står på lik linje når det gjelder deltakelse i sivilsamfunnet og demokratiet, i en digital hverdag.

  Digitale løsninger vil gjøre det lettere for partnere i hver sine land å samarbeide, for eksempel i planleggingsfasen av et mobilitetsprosjekt. Dette ses i sammenheng med de to hovedprioriteringene inkludering og bærekraft, da det gir flere mulighet til å delta i alle faser av prosjektet og gir alternativer til reising.

  Det er viktig å understreke at digitale møter og samlinger ikke skal erstatte fysisk mobilitet, da hovedaktiviteten i mobilitetsprosjekter er at ungdom skal møtes fysisk over landegrenser.

  Ungdomsdeltakelse

  Økt ungdomsmedvirkning og -deltakelse er også enda tydeligere prioritert fra 2021, og skal gjennomsyre alle prosjekttypene. Er det gjort tydelig rede i søknaden for hvordan ungdommer selv skal delta og bidra aktivt gjennom eller fasene av prosjektet, gir det økt poengsum. Denne prioriteringen har blant annet fått større plass enn før gjennom den nye prosjekttypen «Ungdsomsstyrte prosjekter», der ungdoms egne stemmer og deltakelse i demokratiske prosesser står helt sentralt.

  Erasmus+-programmet vil med dette bidra til å heve kunnskapsnivået og bevisstheten om demokrati og om europeiske prosesser som har innvirkning på livene til alle europeere. Programmet vil prioritere prosjekter som styrker ungdoms muligheter til demokratiprosesser og i sivilsamfunnet gjennom ikke-formelle læringsaktiviteter.

  EU har utviklet en strategi for ungdomsdeltakelse, Youth Participation Strategy, som skal fungere som støtte og som et felles rammeverk for hvordan Erasmus+-programmet kan brukes til å styrke ungdoms demokratideltakelse.

 • 3. Lag et godt aktivitetsprogram

  Dere må lage et aktivitetsprogram for hver aktivitet, det vil si at dere må ha et detaljert program for et eventuelt planleggingsmøte (A1) og for utvekslingen/opplæringen/arrangementet (A2) osv.

  Aktivitetsprogrammet for frivillig arbeid er gjerne er et eksempel på en typisk arbeidsuke for den frivillige.

  En gruppeutveksling, opplæring for ungdomsarbeidere eller et arrangement som en del av et ungdomsstyrt prosjekt som varer i fem dager må ha et aktivitetsprogram over hva som skal skje alle de fem dagene.

  Bruk malen som dere finner på siden for det dere skal søke støtte til.

 • 4. Les om ikke-formell læring

  Prosjekter som skal få støtte gjennom Erasmus+: Aktiv Ungdom må være basert på ikke-formell læring.

  Formell læring

  • Organisert læring som skjer i det formelle utdanningssystemet, det vil si i barnehage, grunnskole, videregående skole og på høgskole og universitet. 

  Ikke-formell læring

  • Organisert læring som skjer utenfor det formelle utdanningssystemet.
  • Intensjon om å lære, men med andre metoder enn på skolen.
  • Krever frivillig og aktiv deltakelse og er nært knyttet opp til deltakerens egne ønsker og interesser. Læringsmålene lages sammen med deltakerne.

  Ikke-formell læring foregår for eksempel på kurs, seminarer og i frivillig arbeid.

  Uformell læring

  • Alt det vi lærer når vi ikke har en plan om å lære.
  • For eksempel er det vi tilegner oss av holdninger, vurderinger, ferdigheter og kunnskap gjennom daglige aktiviteter i familien, med venner og gjennom media uformell læring.
 • 5. Youthpass

  Et Erasmus+: Aktiv Ungdom-prosjekt skal skape god læring for deltakerne og anerkjenne denne læringen, for eksempel ved bruk av Youthpass.

  Youthpass er et deltakerbevis og læringsverktøy som beskriver aktivitetene deltakerne har vært med på. Det er en attest på at de ved å delta på internasjonale aktiviteter har fått kompetanse som er verdifull både for dem selv og for samfunnet.

  Les mer om Youthpass.

 • 6. Les om hvordan dere må jobbe med informasjonsarbeid i prosjektet

  Det er spesielt to ting som er viktig i informasjonsarbeidet dere gjør i et Erasmus+: Aktiv Ungdom-prosjekt. Det ene er å promotere prosjektet godt både på forhånd og underveis. Det andre er å videreformidle og gjøre resultatene fra prosjektet tilgjengelig for andre.

  Les mer om informasjonsarbeid i prosjektet.

 • 7. Søknadskriterier

  Les om hvilke kriterier som gjelder når søknaden deres vurderes. Vi anbefaler dere å ha sett på vurderingskriteriene for den ordningen dere skal søke på.

  Gruppeutveksling

  Opplæring for ungdomsarbeidere

  Ungdomsstyrte prosjekter

  Store samarbeidsprosjekter

  Små samarbeidsprosjekter

Lurt å vite:

 • Lær mer om hvordan du kan sørge for god kvalitet og godt samarbeid i prosjektet i «Quality Mobility App» (ekstern lenke).