Slik blir søknaden deres vurdert – gruppeutveksling

Når dere har sendt inn søknaden, blir den vurdert av eksterne eksperter og får poeng i tre kategorier. Søknaden må få minst 60 av 100 poeng for å kunne få støtte. Samtidig må den ha over 50 % i hver kategori.

Vi anbefaler dere derfor å lese gjennom vurderingskriteriene når dere lager prosjektet deres. I programguiden finner dere mer utfyllende informasjon om hver kategori under «Award criteria».

 • 1. Sjekk om prosjektet deres oppfyller kravene til relevans

  I den første kategorien vurderes det om prosjektet deres er relevant og i hvilken grad det oppfyller punktene under. Dere kan få opptil 30 poeng og må minst få 15 poeng.

  • Hvor relevant er prosjektet for prioriteringene og målsettingene til gruppeutveksling?
  • Hvor relevant er prosjektet for behovene og målsettingene til organisasjonene som deltar?
  • I hvilken grad vil prosjektet nå ungdom som har begrensede muligheter, inkludert flyktninger, asylsøkere og migranter?
  • I hvilken grad fremmer prosjektet mangfold, interkulturell og interreligiøs dialog og verdier som frihet, toleranse og respekt for menneskerettighetene?
  • I hvilken grad fremmer prosjektet mediekunnskap, kritisk tenkning og tiltakslyst hos unge?
  • I hvilken grad bidrar prosjektet til at ungdomsarbeiderne får kompetansen og metodene de trenger for å kunne overføre de felles grunnleggende samfunnsverdiene spesielt til ungdom som det er vanskelig å nå og for å forebygge voldelig radikalisering av ungdom?
  • Vil prosjektet skape god læring for deltakerne?
  • Vil prosjektet styrke kapasiteten og det internasjonale aspektet i organisasjonene som deltar?
  • I hvilken grad involverer prosjektet parter som ikke før har søkt, vært partner eller deltatt på gruppeutveksling?
 • 2. Sjekk om prosjektet deres oppfyller kravene til kvalitet

  I den andre kategorien vurderes det om prosjektet deres har god kvalitet og i hvilken grad det oppfyller punktene under. I denne kategorien kan dere få opptil 40 poeng og må minst oppnå 20 poeng.

  • Er alle faser av prosjektet (forberedelser, gjennomføring og oppfølging) godt beskrevet og av god kvalitet?
  • Er det samsvar mellom prosjektets målsettinger og aktivitetene i søknaden?
  • Hvor god er kvaliteten på det praktiske opplegget?
  • Hvor god er kvaliteten på forberedelsene for deltakerne?
  • Hvor gode er de ikke-formelle læringsmetodene?
  • I hvilken grad unge er aktivt involvert i alle deler av prosjektet?
  • Tilrettelegger prosjektet for anerkjennelse av deltakernes læring, for eksempel ved bruk av Youthpass eller et annet europeisk læringsverktøy?
  • Blir ungdommene valgt ut og involvert på en hensiktsmessig måte?
  • Er det en jevn balanse mellom programland og partnerland hvis prosjektet involverer partnerland fra EUs naboregioner?
  • Er det god kvalitet på samarbeid og kommunikasjon mellom organisasjonene og eventuelt andre interessenter eller aktører?
 • 3. Sjekk om prosjektet deres oppfyller kravene til påvirkning og videreformidling av resultater

  I den tredje kategorien vurderes prosjektets påvirkningskraft og om dere vil videreformidle resultatene på en god måte. Det vurderes i hvilken grad dere oppfyller punktene under. I denne kategorien kan dere få opptil 30 poeng og må få minst 15 poeng.

  • Hvor gode er metodene for å evaluere prosjektets resultater?
  • Hvilken påvirkning vil prosjektet kunne ha på deltakerne og organisasjonene underveis og etter at prosjektet er ferdig?
  • Hvilken påvirkning vil prosjektet kunne ha lokalt, regionalt, nasjonalt og/eller på europeisk nivå utenfor organisasjonene og personene som deltar i prosjektet?
  • Hvor gode er planene for å videreformidle prosjektets resultater?

Lurt å vite:

 • Selv om dere har mer enn 60 poeng, kan det hende at dere ikke får innvilget støtte hvis andre prosjekter har fått høyere poengsum enn dere.

 • Hvis dere får avslag på søknaden deres, kan dere kontakte oss for å få mer informasjon om hvordan søknaden har blitt vurdert.

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Betty

Betty Cutolo

Betty er kontaktperson for gruppeutveksling. Hun har gjennomført mange gruppeutvekslinger selv og kan svare på det du lurer på! Hun kan hjelpe deg med å komme i gang med søknaden og veilede deg underveis.