Slik blir søknaden deres vurdert – små samarbeidsprosjekter

Når dere har sendt inn søknaden, blir den vurdert av eksterne eksperter og får poeng i fire kategorier. Søknaden må få minst 60 av 100 poeng for å kunne få støtte. Samtidig må den ha over 50 % i hver kategori. Vurderingen av små samarbeidsprosjekter skal stå i forhold til målsettingene for samarbeidet og kapasiteten til organisasjonene som deltar.

Vi anbefaler dere å lese gjennom vurderingskriteriene når dere lager prosjektet deres. I programguiden finner dere mer utfyllende informasjon om hver kategori under «Award criteria».

 • 1. Sjekk om prosjektet deres oppfyller kravene til relevans

  I den første kategorien vurderes det om prosjektet deres er relevant og i hvilken grad det oppfyller punktene under. Dere kan få opptil 30 poeng og må minst få 15 poeng.

  • Hvor relevant er prosjektet for prioriteringene og målsettingene til store samarbeidsprosjekter?
  • Er profilen, erfaringen og arbeidet til organisasjonene som deltar relevante for ungdomsfeltet?
  • Er prosjektet basert på en reell behovsanalyse?
  • Kan prosjektet skape synergi mellom forskjellige områder på utdannings-, opplærings- og ungdomsfeltet?
  • Er prosjektet innovativt?
  • Gir prosjektet en merverdi som ikke kan oppnås om aktiviteten kun utføres i ett land?
  • Kan prosjektet bidra til å nå ut til og inkludere ungdom som av ulike grunner opplever begrensede muligheter for deltakelse?
 • 2. Sjekk om prosjektet deres oppfyller kravene til kvalitet

  I den andre kategorien vurderes det om prosjektet deres har god kvalitet og i hvilken grad det oppfyller punktene under. I denne kategorien kan dere få opptil 30 poeng og må minst oppnå 15 poeng.

  • Er programmet for prosjektet tydelig og av god kvalitet?
  • Er målsettingene tydelige og realistiske, og tilpasset behovene til organisasjonene som deltar og målgruppa (ungdom)?
  • Er det samsvar mellom målsettingene og aktivitetene?
  • Er aktivitetene inkluderende og tilgjengelige for ungdommer med begrensede muligheter?
  • Er metodene gjennomførbare og av god kvalitet?
  • Er det tiltak som vil sikre at prosjektet blir gjennomført etter planen?
  • Er prosjektet kostnadseffektivt?
  • I hvor stor grad fremmer prosjektet grønn bevisstgjøring og praksis?
  • Inkluderer prosjektet bruk av digitale verktøy og metoder for å supplere de fysiske aktivitetene?
 • 3. Sjekk om samarbeidet i prosjektet oppfyller kravene til kvalitet

  I den tredje kategorien vurderes det om samarbeidet i prosjektet deres har god kvalitet og i hvilken grad det oppfyller punktene under. I denne kategorien kan dere få opptil 20 poeng og må minst oppnå 10 poeng.

  • Er partnerskapet godt sammensatt? Vil organisasjonene som deltar dekke alle behovene som trengs for å gjennomføre prosjektet?
  • Viser fordelingen av arbeidsoppgaver at alle partnerne bidrar aktivt i prosjektet?
  • Er metodene for koordinering og kommunikasjon effektive?
  • Hvis det er partnerorganisasjoner fra partnerland, tilfører de prosjektet en vesentlig merverdi?
  • I hvilken grad involverer prosjektet partnere som ikke før har søkt eller vært partner i et samarbeidsprosjekt?
 • 4. Sjekk om prosjektet deres oppfyller kravene til påvirkning og videreformidling av resultater

  I den fjerde kategorien vurderes prosjektets påvirkningskraft og om dere vil videreformidle resultatene på en god måte. Det vurderes i hvilken grad dere oppfyller punktene under. I denne kategorien kan dere få opptil 20 poeng og må få minst 10 poeng.

  • Hvor gode er metodene for å evaluere prosjektets resultater?
  • Hvilken påvirkning vil prosjektet kunne ha på deltakerne og organisasjonene underveis og etter at prosjektet er ferdig? Har dere planlagt konkrete måter å integrere resultatene i organisasjonens daglige arbeid?
  • Hvilken påvirkning vil prosjektet kunne ha lokalt, regionalt, nasjonalt og/eller på europeisk nivå utenfor organisasjonene og personene som deltar i prosjektet?
  • Hvor gode er planene for å videreformidle prosjektets resultater?
  • Hvis relevant: I hvilken grad vil materiell og medier som blir produsert i løpet av prosjekt gjøres fritt tilgjengelig etterpå?
  • Vil prosjektet kunne skape resultater også etter at tilskuddet er brukt opp?

Lurt å vite:

 • Selv om dere har mer enn 60 poeng, kan det hende at dere ikke får innvilget støtte hvis andre prosjekter har fått høyere poengsum enn dere.

 • Hvis dere får avslag på søknaden deres, kan dere kontakte oss for å få mer informasjon om hvordan søknaden har blitt vurdert.

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Julia Cristina Tróchez

Julia er kontaktperson for store og små samarbeidsprosjekter. Hun kan hjelpe deg med å komme i gang med søknaden og veilede deg underveis.