Regn ut hvor mye dere kan få i støtte – store samarbeidsprosjekter

Til store samarbeidsprosjekter kan dere søke om mellom € 100.000 og € 400.000. Støtten dere får er i hovedsak basert på faste satser. Dere søker om støtte i ulike budsjettposter.

 • 1. Regn ut hvor mye dere får til å drifte prosjektet

  For å drifte prosjektet søker dere støtte i to budsjettposter.

  I budsjettposten prosjektledelse og gjennomføring søker dere om et fast grunnbeløp per organisasjon per måned i prosjektet. Grunnbeløpet er på € 500 for søkerorganisasjonen pluss € 250 for hver av partnerorganisasjonene.

  I budsjettposten prosjektmøter kan dere søke om å få støtte til samarbeidsmøter mellom prosjektpartnerne. Støtten er basert på faste satser og går til å dekke møteutgiftene.
  Hvis deltakerens reisestrekning er på mellom 100 km og 1999 km, er satsen € 575 per deltaker per møte. Hvis deltakerens reisestrekning er på over 2000 km, er satsen € 760 per deltaker per møte.

  Dere må bruke avstandskalkulatoren (ekstern lenke) for å finne ut hvilken avstand som gjelder fra der deltakeren reiser fra til stedet der møtet finner sted. Kalkulatoren beregner avstand i luftlinje.

 • 2. Regn ut hvor mye dere får til å arrangere kurs og seminarer

  Skal dere arrangere opplæringsaktiviteter som en del av samarbeidsprosjektet, søker dere støtte til dette i de ulike kategoriene under.

  Reise

  Dere kan søke om støtte til reise etter faste satser basert på hvor langt hver deltaker reiser.

  Dere må bruke avstandskalkulatoren  (ekstern lenke) for å finne ut hvilken avstand som gjelder fra der deltakeren reiser fra til stedet der arrangementet finner sted. Kalkulatoren beregner avstand i luftlinje.

  Reisesatsene per deltaker for 2021:

  • 0-99 km: € 23
  • 100-499 km: € 180 (€ 210)
  • 500-1999 km: € 275 (€ 320)
  • 2000-2999 km: € 360 (€ 410)
  • 3000-3999 km: € 530 (€ 610)
  • 4000-7999 km: € 820
  • 8000 km eller mer: € 1500

  Reiser deltakeren fra Praha og skal delta på et kurs i Tromsø, viser avstandskalkulatoren at det er 2188 km en vei, og satsen for denne deltakeren er da på € 360. Satsen på € 360 gjelder deltakerens reise tur-retur.

  Individuell støtte

  Dere kan søke støtte til deltakernes kost og losji. Dette blir regnet ut etter fast sats per dag per deltaker.

  Satsene for 2021:

  • Ungdomsarbeidere og andre ansatte i organisasjonen: € 106 per dag
  • Ungdommer/unge deltakere: € 58 per dag

   

  Språkstøtte

  For aktiviteter som varer mellom 2 måneder og 1 år, kan dere få € 150 til språkopplæring per deltaker. Dette gjelder deltakere som trenger et bedre nivå i det språket det jobbes/undervises på.

  Andre utgifter

  Dere kan også søke om å få dekket utgiftene til spesielt dyr reise. Dere kan få dekket opp til 80% av reelle reisekostnader i tilfelle dyr reise.

 • 3. Regn ut hva dere kan få i støtte til lønn for utvikling av prosjektresultater

  Store samarbeidsprosjekter kan også søke om støtte i budsjettposten «project results» til å utvikle prosjektresultater.

  Dette er  håndfaste resultater i et samarbeidsprosjekt , og de må være konkrete produkter som gjøres åpent tilgjengelig og som potensielt kan være nyttige for andre enn dem som utviklet dem. Prosjektresultatene må også være av en viss substans og holde god kvalitet. Det trenger ikke være fysiske produkter, men kan være det. Det er for eksempel mulig å søke om å utvikle produkter som håndbøker, virtuelle plattformer, nye metoder for ungdomsarbeid, brettspill og nye veiledningstjenester.

  I denne budsjettposten søker dere om støtte basert på faste satser til lønn per dag for de som jobber med prosjektet. Det kan være til ungdomsarbeidere, utredere/forskere, kursledere, utviklere.

  De faste satsene finner dere i programguiden.

 • 4. Multiplier events

  Samarbeidsprosjekter kan også søke om støtte til multiplier events forutsatt at det søkes støtte til konkrete prosjektresultater.

  Et multiplier event er seminarer, konferanser, eller arrangementer (både fysiske og virtuelle) som deler og videreformidler det prosjektet har produsert av resultater.

  Denne støtten regnes ut etter faste satser og inkluderer ikke reise og opphold.

  Det gis maks € 30 000 per prosjekt til multiplier events dersom de gjennomføres fysisk, og maks € 5 000 hvis de gjennomføres virtuelt.

 • 5. Sjekk hvilke andre utgifter dere kan søke støtte til

  I budsjettposten «exceptional costs» kan dere søke om støtte til kjøp av varer eller tjenester og til å bruke underleverandør («subcontracting»). Dette kan være alt som organisasjonen ikke kan stille med selv, for eksempel oversetting av manualer man har produsert, materiell man trenger for å produsere noe, tjenester fra spesialister. Dette må selvsagt knyttes til prosjektaktivitetene, og utstyr som kontorutstyr dekkes ikke av dette.

  Det gis maks € 50 000 per prosjekt til «exceptional costs».

 • 6. Søk om ekstra støtte til inkludering

  Dersom dere inkluderer deltakere i prosjektet som av en eller annen grunn opplever begrensede muligheter for deltakelse, kan dere få ekstra støtte per deltaker. I Erasmus+-programmet legges det stor vekt på inkludering og tilrettelegging for de som på engelsk kalles «participants with fewer opportunities». EU-kommisjonen oppgir følgende kategorier av hindre for deltakelse (listen er ikke uttømmende):

  • Funksjonsnedsettelser
  • Sykdom og helseutfordninger
  • Å stå utenfor utdanning eller arbeidsliv
  • Kulturelle forskjeller
  • Sosiale barrierer/sosial marginalisering
  • Økonomiske faktorer
  • Diskriminering, for eksempel på bakgrunn av kjønn og kjønnsuttryk, alder, etnisitet, religion, legning, funksjonsvariasjon eller interseksjonelle faktorer
  • Geografiske barrierer

   

  En detaljert beskrivelse av disse kategoriene finner dere i programguiden (ekstern link).

  Dere kan også søke om støtte til deltakere med behov for tilrettelegging. Denne budsjettposten er ikke basert på satser, men på reelle kostnader, og dere må selv estimere hvor stort beløp dere trenger og begrunne det i søknaden. Et eksempel kan være at dere har med tolk til en hørselshemmet deltaker.

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Julia Cristina Tróchez

Julia er kontaktperson for store og små samarbeidsprosjekter. Hun kan hjelpe deg med å komme i gang med søknaden og veilede deg underveis.